Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu” - Zapytanie ofertowe, menu 139, artykuł 696 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu”

obraz.png

Małkinia Górna, dnia 05.04.2024 r.   

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Małkinia Górna

07-320 Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych

„Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Oznaczenie według  Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - 45400000-1

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej - 45500000-2

Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego – 45316100-6

 

Zadanie będzie polegało na wykonaniu robót budowlanych polegających na ułożeniu kostki brukowej oraz montażu 3 szt lamp LED na stadionie gminnym w Małkini Górnej. Szczegółowy zakres robót został ujęty w załączonych do zapytania przedmiarach robót oraz projekcie -  załącznik Nr 1 do zapytania.

 

Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

 

Realizacja Inwestycji jest dofinansowana w ramach operacji poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje:

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Terminy wykonania zamówienia – 15 czerwca 2024r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki udziału w postępowaniu,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie:

w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:

- wykonaniu robót przy zagospodarowaniu terenu o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.

 

 • Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca załączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania
  oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz oświadczenie że roboty te  zostały wykonane należycie.

Warunek powyższy zostanie oceniony na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

 

 1. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy:

 • posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
   w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
  13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 805);
 • nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym Zapytaniu.

Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, należy załączyć do oferty oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych:

Kryterium – cena- 100 %

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

 

W odniesieniu do kryterium cena, ocena ofert zostanie dokonana przez zastosowanie następującego wzoru:

                                                           najniższa zaoferowana cena

ilość punktów badanej oferty = ------------------------------------------------------- X 100 pkt

                                                           cena oferty badanej

 

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, czyli ta która uzyska wg. powyższego kryterium 100 pkt, wyliczonych wg. podanego wzoru.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia musi być podana w PLN liczbowo,
  z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
 2. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę zdefiniowaną w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178), zatem w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkowemu od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
 3. Stawkę podatku VAT ( w %) należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
  o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931).
 4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
  po przecinku.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ.
 6. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego,
  czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku nr 2 – Formularzu oferty.
 7. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
 8. - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 9. - import usług lub towarów,
 10.  - mechanizm podzielonej płatności. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby
  do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca powinien załączyć do oferty kosztorysy ofertowe sporządzone w oparciu o załączony do zapytania przedmiar robót.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2024 r. do godz. 12:00. Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna (pokój nr 13) lub drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl

 

Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona na adres Wykonawcy.

 

Oryginał oferty, która została przesłana elektronicznie. wybranej jako najkorzystniejsza, Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego przed terminem podpisania umowy.

 

Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z zapytania – oświadczenie wg. wzoru załączonego
do zapytania ofertowego.

 

 1. ODRZUCENIE OFERTY

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona przez Wykonawcę:

 1. a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
 2. b) podlegającemu wykluczeniu z postępowania,

3) została złożona po terminie składania ofert.

 

9.INFORMACJA DOT. SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

10.WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie na zasadach i w zakresie wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej w drodze aneksu.

 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Małkinia Górna, adres ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, tel. 29 644 80 00.
 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, panią Anetę Liszewską z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: aliszewska@malkiniagorna.pl, e-mail: iodo@malkiniagorna.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym
  z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
  poz. 1710 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku
  z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału
  w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
  w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole
  i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Metryka

sporządzono
2024-04-05 przez Mieczkowski Marcin
udostępniono
2024-04-05 15:01 przez Mieczkowski Marcin
zmodyfikowano
2024-04-05 15:18 przez Mieczkowski Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
54
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.