Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach projektu pn.: „ZAKUP ZESTAWU NARZĘDZI RATOWNICTWA TECHNICZNEGO” - Zapytanie ofertowe, menu 139, artykuł 495 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach projektu pn.: „ZAKUP ZESTAWU NARZĘDZI RATOWNICTWA TECHNICZNEGO”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach projektu
pn.: „ZAKUP ZESTAWU NARZĘDZI RATOWNICTWA TECHNICZNEGO”

 

 1. Postępowanie o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2023 r. po podpisaniu umowy oraz udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy na przedmiot zamówienia od dnia sporządzenia protokołu odbioru
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).
 4. Podana przez Wykonawcę cena będzie wiążąca i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie wykonania zamówienia.
 5. Sposób przygotowania oferty cenowej:
  • Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.
  • Wartość przedmiotu oferty powinna zostać podana w PLN.
  • Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze propozycji cenowej.
 6. Termin i miejsce złożenia oferty cenowej: 21 kwiecień 2023 roku do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna (pokój nr 13) lub drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl.

Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona na adres Wykonawcy.

 1. Dany Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (złożenia dwóch lub więcej ofert przez tego samego wykonawcę i niewycofanie ich przed terminem składania ofert tak aby została tylko jedna, skutkuje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę)
 2. Oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia (nie dopuszcza się w szczególności możliwości składania oferty tylko na niektóre z urządzeń spośród wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia). Nie dopuszcza się również możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że treść zapytania wpłynie do Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął na mniej niż terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
 4. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a Wykonawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.
 5. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
  • jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego
  • została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
  • została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Małkinia Górna i wysłana drogą mailową do Wykonawców, którzy złożyli oferty.
 7. W przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie zawrze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
 8. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na etapie postępowania, od jego wszczęcia do zawarcia umowy, w szczególności jeżeli:
  • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
  • nie wpłynie żadna oferta lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Marcin Mieczkowski, tel. 29 644 29 91,
  mail: mmieczkowski@malkiniagorna.pl

Metryka

sporządzono
2023-04-12 przez Pławski Adam
udostępniono
2023-04-13 12:25 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2023-04-13 14:29 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
100
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.