Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP z terenu Gminy Małkinia Górna w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku”. - Zapytanie ofertowe, menu 139, artykuł 615 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP z terenu Gminy Małkinia Górna w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP z terenu Gminy Małkinia Górna w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku”

Gmina Małkinia Górna (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na realizację zakupu określonego w punkcie III zapytania ofertowego.

I. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
NIP: 7591624930
REGON: 550667920
tel. 29 644 80 00
fax: 29 74 55 118
Województwo: mazowieckie
Kraj: Polska

Strona internetowa: www.malkiniagorna.pl, bip.malkiniagorna.pl.

 

II. Tryb i rodzaj udzielanego zamówienia

 1. Zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm).
 2. Rodzaj zamówienia: dostawa.

 

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz w zbiorniki przenośne paliwa do sprzętu spalinowego, a także zakup olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych (np. płyn do spryskiwaczy, płyn do chłodnic), drobnych akcesoriów samochodowych (np. żarówki, kosmetyki samochodowe) oraz usług w systemie sprzedaży bezgotówkowej na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.
 2. Zamówienie obejmuje:
 • benzyny bezołowiowe (PB 95) w ilości – 5000 litrów,
 • olej napędowy (ON) w ilości – 18200 litrów.

Podana ilość paliw jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionych paliw wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

 

V. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia

 1. Sukcesywny zakup paliw płynnych, towarów i usług dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej. Po każdej transakcji Kierowca otrzyma dowód wydania, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej na adres: poczta@malkiniagorna.pl.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze następujących informacji identyfikacyjnych:
 • numer dowodu wydania paliwa,
 • data i miejsce tankowania,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • rodzaj i ilość zatankowanego paliwa, zakupionych towarów i wykonanych usług,
 • wartość pobranego paliwa,
 • cenę jednostkową obowiązująca na stacji paliw w dniu tankowania,
 • kwotę udzielonego rabatu.
 1. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.
 2. Zakup paliw płynnych dokonywać się będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do Wykonawcy, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.
 3. Oferowane paliwo musi spełniać obowiązujące wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1314).
 4. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę będzie realizowana przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni na wskazane w umowie konto Wykonawcy.
 5. Szczegółowy wykaz pojazdów i sprzętu spalinowego dostarczony zostanie w dniu podpisania umowy.
 6. Dokumenty wymagane od Wykonawców:
 • formularz oferty – załącznik nr 1,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
 • oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3,
 • zaakceptowany i podpisany wzór umowy – załącznik nr 4,
 • kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania, tj. koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

 1. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowane pieczęcią firmową.
 4. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie V zapytania ofertowego.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy złożyć do dnia 29 grudnia 2023 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej (pokój nr 13), ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna lub drogą pocztową (adres jw.).
 2. Wypełnioną ofertę z załącznikami należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu. Koperta/opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób „Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP z terenu Gminy Małkinia Górna w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku”.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę i zostaną zwrócone.

 

VII. Wybór oferty

 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową:

 

Kryterium

Waga

Cena brutto benzyny

10%

Cena brutto oleju napędowego

30%

Rabat

60%

 

 1. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny jednostkowej z dnia 27.12.2023 r. podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (zał. nr 1).

 

Ceny jednostkowe:

Pp1 = Cena brutto benzyny = Cbbn/Cbbb x 10%

Cbbn – oferta z najniższą ceną brutto benzyny ze złożonych ofert

Cbbb – cena brutto benzyny oferty badanej

 

Pp2 = Cena brutto oleju napędowego = Cbbonn/Cbbonb x 30%

Cbbonn – oferta z najniższą ceną brutto oleju napędowego ze złożonych ofert

Cbbonb – cena brutto oleju napędowego oferty badanej

 

Rabat:

Pp3 = Wielkość udzielonego rabatu = R badany/R najwyższy x 60%

R badany – wysokość rabatu badanej oferty

R najwyższy – wysokość najwyższego rabatu

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach (suma=Pp1+Pp2+Pp3).
 2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu i otrzyma najkorzystniejszą liczbę punktów.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
 4. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wytypowana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem.
 7. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta została wytypowana jako najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą.

 

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2023 roku o godzinie 13:00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Małkinia Górna w ten sposób, że Zamawiający odczyta treść złożonych ofert.

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Piotr Konferowicz, tel. 29 644 29 80, e-mail: pkonferowicz@malkiniagorna.pl w godzinach od 800 do 1600.

 

XI. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

XII. Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Małkinia Górna reprezentowana przez Wójta Gminy, adres: ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, tel. 29 644 80 00;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Małkinia Górna jest Pani Aneta Liszewska, adres e-mail: iodo@malkiniagorna.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego dla zadania pn. „Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP z terenu Gminy Małkinia Górna w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku” oraz zawarcia umowy z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę;
 • Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wójtem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Małkinia Górna;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, natomiast konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 1. uzyskania dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Metryka

sporządzono
2023-12-27 przez Liszewska Aneta
udostępniono
2023-12-27 12:30 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2023-12-27 12:42 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
57
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.