Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna - Zapytanie ofertowe, menu 139, artykuł 488 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna

GNM.041.1.4.2023

               

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

"Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna".

 

 1. Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje:
  • Demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych i gospodarczych),
  • Zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,
  • Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
  • Transport i załadunek odebranych odpadów zawierających azbest sprzętem zgodnym z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa,
  • Przekazanie  odpadów do unieszkodliwienia na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie tego rodzaju odpadów.
  • Utylizacja odpadów zawierających azbest,
  • Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji po dokonaniu całkowitego demontażu na jednym obiekcie. Okoliczności ważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisem przedstawiciela wykonawcy wykonującego tę czynność i właściciela nieruchomości.

Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których należy odebrać odpady zostanie przekazany wykonawcy wraz z umową.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający planuje usunąć ok. 85 Mg odpadów zawierających azbest tj. z ok. 40 nieruchomości na terenie gminy Małkinia Górna.

Zamawiający zastrzega, że przedstawiona wyżej ilość wyrobów zawierających azbest jest wielkością szacunkową, mogącą ulec zmianie.

 1. Warunki wymagane od wykonawców:
  • Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.: m.in. decyzje zezwalające na prowadzenie działalności polegającej na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, wymagane zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach:
   170601 – materiały izolacyjne zawierające azbest,
   170605 – materiały budowlane  zawierające azbest,
  • Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Posiadają aktualną umowę zawartą ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju odpadów.
  • W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie wykonywał co najmniej jedną usługę polegającą na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
 1. Termin wykonania zadania:

do dnia 30.08.2023r.

 1. Oferty należy składać:

Według załączonego formularza do ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  poczta@malkiniagorna.pl lub faksem pod nr 29/ 74 55 118 do dnia 19 kwietnia 2023r., do godz. 16ºº.

 1. Bliższe informacje można uzyskać w:

Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10 lub telefonicznie pod Nr 29/ 644 29 83  i Nr  29/ 644 29 97.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

Wykonawca jest obowiązany podać cenę za 1 Mg demontowanych wyrobów azbestowych wraz z ich załadunkiem, transportem i utylizacją oraz odbiór zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, załadunek, transport i utylizację 1 Mg azbestu, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia + VAT.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia:
  • Wykonawca, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto, określoną w załączniku nr 1 za demontaż, transport, załadunek i utylizację 1 Mg oraz transport, załadunek i utylizację 1 Mg azbestu.
  • Przez przyjęcie oferty do realizacji zadania rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  • Wybrany wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie oraz listownie o zaakceptowaniu oferty i  dostarczenia dokumentów wymienionych w załączniku nr 1.
 1. Informacja o wyborze wykonawcy:

Wykonawca zostanie  powiadomiony telefonicznie oraz listownie o terminie podpisania umowy.


Oferta cenowa

Metryka

sporządzono
2023-03-29 przez Sikorska Aldona
udostępniono
2023-03-29 14:16 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2023-03-29 14:19 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
96
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.