Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odławianie i transport oraz przyjęcie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Małkinia Górna w schronisku dla zwierząt w okresie od 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 202 - Zapytanie ofertowe, menu 139, artykuł 283 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odławianie i transport oraz przyjęcie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Małkinia Górna w  schronisku dla zwierząt w okresie od 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 202

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.  Zamawiający:

Gmina Małkinia Górna zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług, które  należą  do  zadań własnych  gminy zgodnie  z art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z póź. zm.),  pn.:

„Odławianie i transport oraz przyjęcie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi  zwierzętami z  terenu  Gminy  Małkinia  Górna  w  schronisku dla zwierząt w okresie  od  01 stycznia 2022r.  do dnia 31 grudnia 2022r.”

II.  Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wyłapywania i transportu oraz przyjęcia  i  sprawowanie  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  w  schronisku  z  terenu Gminy Małkinia Górna w 2022r. (dalej: „Przedmiot zamówienia”).  Przedmiotem  zamówienia jest w szczególności świadczenie usług polegających na:

1)  odławianiu bezdomnych zwierząt  z  terenu  Gminy – znakowanych przez gminę mikroczipem umożliwiającym ich identyfikację - po każdym zgłoszeniu  przez  pracownika Urzędu  Gminy  w   Małkini  Górnej   nie   później  niż   w  terminie  24 godz. od dokonania zgłoszenia,  a  w przypadku  zwierząt  agresywnych  do 5 godzin, sporządzając dokumentację zdjęciową odłowionego zwierzęcia;

2)   do  wyłapywania   bezdomnych   zwierząt   Wykonawca   będzie   używał  urządzeń   nie    stwarzających  zagrożenia  dla  zdrowia  i  życia  zwierząt  (np. chwytaki, siatki, klatki   samołapki,  dmuchawki  obezwładniające  dla  zwierząt agresywnych);

3)   dokonywaniu   transportu   wyłapanych  zwierząt  do  schroniska   pojazdem  do tego celu przystosowanym oraz zabezpieczającym w/w zwierzęta przed niekorzystnym wpływem  warunków  atmosferycznych  i  umożliwiającym  ich przewożenie w naturalnej pozycji leżącej lub stojącej;

4) zapewnieniu przetrzymywanym zwierzętom właściwych warunków sanitarnych, regularnego karmienia, dostępu do czystej  wody oraz w razie potrzeby opieki weterynaryjnej  przez Wykonawcę podczas czasowego przetrzymywania  zwierząt przed  przewiezieniem  do  schroniska;

5) w ciągu 14 dni od dostarczenia do schroniska przesłanie do Urzędu Gminy Małkinia Górna  informacji w zakresie:
- nr ewidencyjny i nr kojca;
- stan zdrowotny zwierzęcia;
- wykonane zabiegi weterynaryjne;
- zdjęcie psa;

6) w przypadku zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia przed przewiezieniem do schroniska Wykonawca zobowiązany jest do jego wydania;

7) zapewnieniu opieki   i   prowadzeniu   obserwacji   przyjętych   zwierząt   w   okresie   kwarantanny;

8)   kompleksowej opiece nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;

9)   zapewnieniu pożywienia oraz artykułów sanitarnych;

10)   zapewnieniu dozoru weterynaryjnego;

11)   sterylizacji albo kastracji zwierząt;

12)   poszukiwaniu  właścicieli   zdolnych  zapewnić  należyte  warunki  bytowe bezdomnym    zwierzętom – adopcje  (przekazanie  zwierzęcia   do   adopcji  należy  potwierdzić  kartą    adopcyjną);

13)  prowadzeniu ewidencji zwierząt z terenu Gminy i książki kontroli weterynaryjnej;

14)   przedstawieniu   Zamawiającemu   kwartalnej   pisemnej   informacji  o  stanie  zwierząt    w  schronisku  wyłapanych  z  terenu  Gminy  Małkinia  Górna,   tj. zwierząt przyjętych do      schroniska i ilość zdjętych ze stanu.

III.  Warunki udziału w postępowaniu

  1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności,  posiadać niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonywania Przedmiotu zamówienia;

  2. Wykonawca   musi   znajdować   się   w  sytuacji   ekonomicznej  i  finansowej zapewniającej      bezproblemowe wykonanie Przedmiotu zamówienia.

 IV.  Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

V.  Kryteria oceny oferty:

Zamówienie   zostanie   udzielone  oferentowi,  który:

  1. przedstawi  najniższą  cenę  (brutto)  za odłowienie,  transport,  przyjęcie i utrzymanie  w  schronisku  jednego  bezdomnego  zwierzęcia,
  2. zaproponuje najwyższą ilość bezdomnych zwierząt możliwą do przyjęcia,
  3. posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu działalności,
  4. przeprowadza skuteczną adopcję zwierząt.

VI.  Miejsce składania ofert

  1. Ofertę prosimy złożyć pocztą elektroniczną na adres:  poczta@malkiniagorna.pl  lub  faksem   pod   nr  /029/  74 55 118  lub  w  Urzędzie  Gminy  w  Małkini  Górnej  ul. Przedszkolna 1 /pok. nr 13/.

VII.  Termin składania ofert

  1. Oferty należy złożyć do dnia 29 listopada 2021r. do godz. 13ºº.

VIII.  Kontakt

Lidia Wileńska –  inspektor, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy  Małkinia  Górna,  pokój  nr  14  w  godz. 9°° – 15°°, tel. /29/ 644 29 88.

Załączniki

Załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna

Załącznik nr 2 Oświadczenie

 

Sprawę prowadzi: Lidia Wileńska
Tel. 29 644 29 88
e-mail: lwilenska@malkiniagorna.pl

Metryka

sporządzono
2021-11-22 przez Lidia Wileńska
udostępniono
2021-11-22 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-11-22 15:31 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
148
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.