Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Zapytanie ofertowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczeń działek w Gminie Małkinia Górna - Zapytanie ofertowe, menu 139, artykuł 171 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczeń działek w Gminie Małkinia Górna

GNR.6830.5.2020

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm. dalej: „PZP”).

 

I.    Zamawiający

1.  Gmina Małkinia Górna zaprasza geodetów z uprawnieniami do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę w związku z art. 69  PZP na:

„Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy spornymi nieruchomościami stanowiącymi własność osób prywatnych na terenie Gminy Małkinia Górna oraz dla działek stanowiących własność Gminy Małkinia Górna ”.

 

II.     Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.) na wniosek złożony do gminy przez prywatnych właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Małkinia Górna oraz dla działek stanowiących własność Gminy Małkinia Górna.

III.  Wykonanie czynności w ramach zamówienia

1.  analiza stanu prawnego nieruchomości,

2.  wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,

3.  sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

IV.  Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia,

3.  do oferty należy załączyć kserokopie uprawnień geodezyjnych.

V.  Ocena oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium:

- cena (100%) (za każdą usługę).

VI.  Miejsce składania ofert

1. Ofertę prosimy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego pocztą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl lub faksem pod nr 29 74 55 118.

VII.  Termin składania ofert

1.  Oferty należy złożyć do dnia  20 stycznia 2021r. do godz. 14°°.

VIII.  Rozpatrzenie ofert – 20 stycznia 2021r. godz. 15°°.

IX.    Termin zawarcia umowy – do  26.01.2021r.

X.  Kontakt

Lidia Wileńska – inspektor, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, pokój nr 14 w godz. 8°° - 16°°.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczeń działek w Gminie Małkinia Górna wraz z załącznikami.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie rozgraniczeń działek w Gminie Małkinia Górna

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 08.01.2021r. wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Danutę Częstochowską, ul. Żeromskiego 4, 07-320 Małkinia Górna. Cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 6 000 zł. Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zawarł z w/w podmiotem umowę na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.) na wniosek złożony do gminy przez prywatnych właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Małkinia Górna oraz dla działek stanowiących własność Gminy Małkinia Górna.

Metryka

sporządzono
2021-01-07 przez Lidia Wileńska
udostępniono
2021-01-07 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-03-08 17:42 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
238
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.