Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady Gminy VIII kadencja 2018 -2023 Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2022 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2022 r., menu 250 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2022 r.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2021 r. poz.2095 z późn.zm.) zwołuję XXXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 30 marca 2022 r. (środa) na godz. 10:00 i zarządzam jej przeprowadzenie w trybie zdalnym,z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 01 lutego 2022 r. do 30 marca 2022 r.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna za 2021 rok. (projekt)
 4. Przedstawienie informacji Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Małkini Górnej za rok 2021. (projekt)
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021. (projekt)
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2021 zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Małkinia Górna. (projekt)
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2021 Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(projekt)
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2021 roku”.(projekt)
 9. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie poparcia wyboru Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego na patrona powiatu ostrowskiego.(projekt)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Małkinia Górna na lata 2022-2027.(projekt)
 11. Podjęcie uchwały przyjęcia Programu osłonowego Gminy Małkinia Górna  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.(projekt)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminyMałkinia Górna na lata 2022-2025.(projekt)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Małkinia Górna za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Małkinia Górna.(projekt)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.(projekt)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na 2022 rok.(projekt)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.(projekt)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna  na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. (projekt)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, które zostały zajęte przez uchodźców z Ukrainy w celu nieodpłatnego zakwaterowania. (projekt)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2035. (projekt)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.(projekt)
 21. Wolne wnioski i sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan        

 

Metryka

sporządzono
2022-03-25 przez
udostępniono
2022-03-25 00:00 przez Dębkowska Beata
zmodyfikowano
2022-03-25 15:30 przez Dębkowska Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
425
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.