Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy , bieżące, menu 118 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Symbol:

PGP. 6730

Referat:

Planowania Gospodarki Przestrzennej i Rewitalizacji

Numer telefonu bezpośredni: 29/ 644 29 81

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl
Pokój nr 7 Urzędu Gminy

 

Podstawa prawna:

Art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61, art. 63 ust. 1, 2 i 4, art. 64 w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) ma zastosowanie w przypadku gdy działka położona jest na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:

  1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszym jednak niż 50 metrów), w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;
  2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Opłaty:

 

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wynosi 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji), z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

 

Ustawowy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

 

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

 

Termin odpowiedzi:

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w terminie ok. 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Bieg tych terminów ulega wstrzymaniu w następujących sytuacjach:

  • wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych podania na podstawie art. 64 § 2 kpa, pod warunkiem, że wezwanie to nastąpiło bez zbędnej zwłoki;
  • współdziałania w załatwieniu sprawy z innymi organami w trybie art. 106 kpa;
  • zawieszenia postępowania – przez cały okres zawieszenia, nawet jeżeli w tym czasie będą podejmowane czynności niecierpiące zwłoki zgodnie z art. 102 kpa.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

  • lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  •  sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Dokumenty

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2022-01-10 14:34 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
962
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.