Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ewidencja ludności Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy codzoziemca
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy codzoziemca, bieżące, menu 114 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy codzoziemca

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy codzoziemca

1. Wypełniony formularz zameldowania na pobyt stały lub czasowy.
2. Do zameldowania na pobyt stały:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedkłada:

a) Ważny paszport,
b) Kartę pobytu (wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie  się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub statusu uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany),

lub – zezwolenie na osiedlenie się,
lub – zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
lub - decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
lub - decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedkłada:

a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego obywatelstwo,
b) ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedkłada:

a) ważny dokument podróży,
b) ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Do zameldowania na pobyt czasowy:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedkłada:

a) wizę (a w przypadku gdy wyjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy – dokument podróży),
lub -  tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
lub - kartę pobytu,
lub - zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
lub - zezwolenie na osiedlenie się,
lub – zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wspólnot Europejskich,
lub – decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP.
b) ważny paszport.

Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedkładają:

a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
b) zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia – oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP).

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedkłada:

a) ważny dokument podróży,
b) ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

3. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić czytelnym podpisem na formularzu zgłoszenia fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu (oryginał) oraz dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku nowo wybudowanego domu należy okazać dokument o nadaniu mu numeru.

UWAGI:

1. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach  - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

3. Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, oraz przedstawiając dokument pozwalający na ustalenia tożsamości.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr tel. 29 644 29 86.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku:

Pliki do pobrania:
- Zgłoszenie pobytu stałego
- Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek można złożyć:
- osobiście
- przez pełnomocnika

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  lub obywatelem konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec niewymieniony wyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że, jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Akty prawne dotyczące sprawy:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).
4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. nr 264, poz. 1573 z późn. zm).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz  prowadzenia ewidencji  ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-02-03 08:32 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
633
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.