Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ewidencja ludności Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców), bieżące, menu 113 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz.
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego w przypadku dokonywania zameldowania na pobyt stały bez równoczesnego wymeldowania się (nie dotyczy osób, które dokonują zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem  się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego.
4. Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. W przypadku nowo wybudowanego domu mieszkalnego należy okazać dokument o nadaniu mu numeru.

Uwagi:

1. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego  ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego lub formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
3. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.
4. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia.
5. Zniesiony został obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dla obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.
6. Zniesiony został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.

Efekt załatwienia sprawy

Wnioskodawca otrzymuje bezpłatne poświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku zameldowania.

Warunkiem wszczęcia spraw jest złożenie wniosku.

Pliki do pobrania
- zgłoszenie pobytu czasowego
- zgłoszenie pobytu stałego

Wniosek można złożyć:
- osobiście
- przez pełnomocnika

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Urzędu Gminy BS O/Małkinia Górna nr 24 9823 1021 0100 0169 2001 0011.

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).
Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr tel. 0 29 644 29 86.

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-02-03 08:31 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
471
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.