Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Małkinia Górna
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ewidencja ludności Rejestr wyborców
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr wyborców, menu 109 - BIP - Gmina Małkinia Górna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców

Opis procedury

   Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.

   Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A obejmuje obywateli polskich. Część B obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

   W myśl art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem stałego zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktu i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych  na terenie  gminy Małkinia Górna. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców wydaje się w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba stale zamieszkuje pod określonym adresem.

   Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania w gminie Małkinia Górna poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. np. dokument własności, najmu, oświadczenie o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela czy sąsiadów. Fakt stałego zamieszkania można  również wykazać przedkładając umowę o pracę, zaświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu. Niewykazanie  stałego zamieszkania może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Wnioskodawca zgłasza się osobiście

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres zamieszkania na terytorium RP.
3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz oryginał do wglądu.

Uwagi:

1. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

2. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być wpisani do rejestru wyborców składają stosowny wniosek.

3. Osoby nigdzie nie zameldowane zamieszkujące na obszarze gminy, mogą zwracać się do Urzędu Gminy o wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.

4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy wniosek ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

5. Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, bez dodatkowych czynności zainteresowanego.

6. Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców gminy Małkinia Górna przysługuje obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują w gminie Małkinia Górna.

7. Osoby pozbawione prawa wybierania skreśla się z rejestru wyborców na podstawie przekazywanych gminom zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu.

Udostępnianie rejestru wyborców, reklamacja na nieprawidłowości.

Rejestr wyborców jest udostępniany,  na pisemny  wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy.
Na nieprawidłowości w rejestrze mogą być wnoszone reklamacje.
Każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

1)  pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców;
2)  wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;
3)  niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców;
4)  ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców wydaje się w terminie 3 dni  od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.

Pliki do pobrania:

- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
- Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
- Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wyjaśnienie:

Każdy może wnieść do Wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, wpisania niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęciu w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

Wnioski można składać osobiście przez cały rok.

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w  Ostrowi Mazowieckiej za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Urzędu Gminy do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. nr 158, poz. 941).

Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr tel. 29 6442986.

Metryka

sporządzono
2020-12-31 przez
udostępniono
2020-12-31 00:00 przez Konferowicz Piotr
zmodyfikowano
2021-02-03 08:28 przez Konferowicz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
620
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.