obwieszczenie o wydanej decyzji droga Glina - Sumiężne

 

                                                                          Małkinia Górna, dnia 29.04.2010r.

 
RSH 7625/1-11/2010

 

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / oraz art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 /,

 

 
i n f o r m u j ę

 

 
że w dniu 29.04.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej transportu rolniczego relacji Glina – Sumiężne przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny 258, 343, 452 w obrębie geodezyjnym Sumiężne na terenie gminy Małkinia Górna.
Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. Nr 3, od poniedziałku do piątku w terminie od 29.04.2010r. do 26.05.2010.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2010-04-30 09:53:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2010-04-30 09:56:12)