zawiadomienie

 
                                                                        Małkinia Górna, dnia 14.09.2009r.
RSH 7625/10-7/2009Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. / zawiadamia się strony , że Wójt Gminy Małkinia Górna po zasięgnięciu opinii:
  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- postanowienie RDOŚ-14-WST-I-O-IM-6633-1-070/09 z dnia 28.07.2009r., stwierdzającego że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w części dotyczącej jego oddziaływania na obszar Natura 2000 – Puszcza Biała,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej – opinia sanitarna ZNS.7120-60/229/WA/09 z dnia 20.07.2009r, stwierdzająca, że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia nie jest wymagany,
  3. Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej – postanowienie znak ROŚ.7633-1-70/09 z dnia 01.09.2009r. wyrażające opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  4. po wydaniu postanowienia z dnia 04.09.2009r. znak RSH 7625/10-5/2009 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
zakończył postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30.06.2009r., zmieniony w dniu 16.07.2009r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej 2652W (23585) i 2653 (23586 i 28507) Króle Duże – Jasienica – Nieskórz – Daniłowo – Kańkowo – Zawisty Podleśne o długości 19 000m.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz postanowieniem Wójta Gminy Małkinia Górna, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. Nr 3 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Otrzymują:

  1. Urząd Gminy w Andrzejewie
         ul. Warszawska 36
        07-305 Andrzejewo
  1. Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
          ul. gen. Wł. Sikorskiego 5
         07-300 Ostrów Mazowiecka
  1. BIP Urzędu Gminy Małkinia Górna
  2. a/a
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-09-15 16:55:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-09-15 16:58:38)