W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Grądy.

Małkinia Górna, dnia 10.02.2009r.Wójt Gminy

Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

RSH 7625/1-1/2009

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 / informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Grądy.

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 20 stron postępowania w związku z powyższym stosuje sie przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego i umieszcza się ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy w Małkini Górnej na okres 14 dni.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej / pokój nr 3 / w godz. 8°° - 16°°.
Wójt                  

mgr inż. Marek Kubaszewski

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-03-13 10:55:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-03-13 10:57:46)