II przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini,
ul. Nurska 144 ogłasza II przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych
w stacjach paliw w formie bezgotówkowej nast. artykułów:

- olej napędowy w ilości 80.000,00 l
- benzyna uniwersalna 3.000 l

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na czas oznaczony – 2 lata od daty zawarcia umowy.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11.
3. Oferty należy składać w ZGKiM w Małkini w pokoju nr 10 do
dn. 04.02.2005r. do godz. 900
4. Otwarcie ofert nastąpi dn. 04.02.2005r. o godz. 930
5. Kryteria oceny ofert 100% cena .
6. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Elżbieta Kaczyńska
tel. (0-29) 74-555-73 w godz. od 700 do 1500 .

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r.

Wytworzył:
Piotr Konferowicz
Udostępnił:
Małgorzata Biegaj
(2006-06-29 14:34:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Biegaj
(2006-06-29 14:34:39)