Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Małkini Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Małkinia Górna.

  • Data publikacji strony internetowej: 2006-06-23
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • nagrania posiedzeń Rady Gminy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • nagrania posiedzeń Rady Gminy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Konferowicz, adres poczty elektronicznej poczta@malkiniagorna.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Gminy w Małkini Górnej zlokalizowane jest od strony ul. Przedszkolnej 1 nie jest zabezpieczone bramą.

Do drzwi wejściowych do lokalu prowadzą schody, wejście ze spocznika. Na chwilę obecną przy wejściu nie ma pochylni, ani urządzeń podnoszących. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na dwóch poziomach. W lokalu nie ma toalety przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną w budynku nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnych. Zabezpieczono jedno miejsce parkingowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Do interesanta, który nie może wejść do budynku wychodzi pracownik po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod numerami: +48 29 644 80 00.  

Osoba niepełnosprawna ma prawo wejścia do budynku z towarzyszącym psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nie cierpiących zwłoki.

Wejście do budynku Urzędu Gminy w Małkini Górnej zlokalizowane jest od strony ul. ul. Nurska 144 nie jest zabezpieczone bramą.

Do drzwi wejściowych do lokalu prowadzą schody, wejście ze spocznika. Na chwilę obecną przy wejściu nie ma pochylni, ani urządzeń podnoszących. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na trzecim poziomie. W lokalu nie ma toalety przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną w budynku nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnych. Zabezpieczono jedno miejsce parkingowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Do interesanta, który nie może wejść do budynku wychodzi pracownik po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod numerami: +48 29 644 87 96.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wejścia do budynku z towarzyszącym psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nie cierpiących zwłoki.
Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2020-09-28 08:28:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2020-09-28 08:28:47)