Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydanej decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Małkini Górnej

                                                                                                   Małkinia Górna, dnia 25 marca 2020r.

GKS.6220.3.8.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2020r. poz. 283 ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(  Dz.U. z 2020r. poz. 283 ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 25 marca 2020r. wydał decyzję znak: GKS.6220.3.7.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej 260442W ul. Sobieskiego w Małkini Górnej”.

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej  zapoznać się można ( z możliwością wypowiedzenia się ) w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

 

  1. Sołtys wsi Kańkowo
  2. Sołtys wsi  Zawisty Podleśne

 

Do zamieszczenia:

 

  1. BIP
  2. Tablice Ogłoszeń Urzędu Gminy

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2020-03-26 10:44:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2020-03-26 10:46:39)