Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 5/2018 na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna w roku 2018

Wójt Gminy Małkinia Górna na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, pkt.15 i 32, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 oraz 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz w związku z uchwałą nr 257//XL/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 5/2018 na wsparcie zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

 Do pobrania:

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w związku z ogłoszeniem  5/2018 otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Małkinia Górna w 2018 roku w zakresie działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

ogłasza się

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w ww. zakresie.

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,
- imię i nazwisko kandydata i jego funkcja,
- telefon kontaktowy kandydata,
- adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z 5/2018 otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Małkinia Górna  w 2018 roku w zakresie: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży ”.

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 15 maja 2018 roku: w sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna.

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 21 maja 2018 roku godz. 10.00.

                                                                                                                       

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek        

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2018-04-25 11:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2018-04-25 11:31:48)