Obw.o umorzeniu postęp w sprawie wyd. decyzji o ustalenie lok. inwest. celu pub. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 10 listopada 2017 r.

PGP. 6733.7.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

o umorzeniu postępowania

       Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073.) zawiadamia strony, że w dniu 10 listopada 2017 roku

zostało umorzone postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małkinia Górna”, obejmującego część działek ewidencyjnych o numerach: 2346, 162/2, 162/3, 350 położonych w obrębie Małkinia Górna; 1 położonej w obrębie Zawisty Nadbużne; 98 położonej w obrębie Rostki Wielkie; 64 położonej w obrębie Kańkowo; 58, 59, 68/3, 72, 75 położonych w obrębie Małkinia Mała-Przewóz; 1/2, 1/3, 1/4, 35/2, 136/441 położonych w obrębie Klukowo; 536/2, 536/3, 536/4 położonych w obrębie Glina.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-11-17 10:59:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-11-17 11:08:29)