Obw. o wyd. dec. lok. inwest. celu pub.-bud. sieci wod.Treblinka-Borowe-Boreczek, gm.Małkinia Górna przew. do realizacji w m.Treblinka dz. nr 25/34,25/35,25/42,25/44,25/46 25/48,25/49,70

Małkinia Górna, dnia 19 maja 2017r.

PGP. 6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.)

Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 19 maja 2017 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.2.2017 dla Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wardęckiego – przedstawiciela Biura Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., Sp. k., ul. Osuchowskiego 15, 12 100 Szczytno, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Treblinka – Borowe – Boreczek, gm. Małkinia Górna” obejmującego realizację magistralnej i rozdzielczej sieci wodociągowej, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Małkinia Górna, obejmującego część następujących działek o numerach ewidencyjnych: 25/34, 25/35, 25/42, 25/44, 25/46, 25/48, 25/49 i 70.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-05-24 13:53:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-05-24 14:30:54)