Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy mebli szkolnych do Zespołu Szkół nr 2 w Małkini Górnej.

Małkinia Górna, dnia 27.02.2017 r.

 

INT 271.1.10.2017

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę mebli szkolnych do Zespołu Szkół nr 2 w Małkini Górnej.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę mebli szkolnych do Zespołu Szkół nr 2 w Małkini Górnej.

W zakres opracowania wchodzi:

- dostawa i transport na koszt Wykonawcy nowych mebli szkolnych, nie posiadających wad i oznak użytkowania,

- przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 31.03.2017 r.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do 06.03.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31.03.2017 r.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Referat Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

10. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-02-27 11:37:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-02-27 11:41:16)