Obwieszczenie - zawiadomienie stron

                                     Małkinia Górna, dnia 27 grudnia 2016r.

 

 

            GKS.6220.20.2016

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

                        Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ) informuję, że na wniosek Pełnomocnika Gminy – Pana Macieja Czechowskiego Przedstawiciela firmy ARIGOLD z siedziba w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 92/94C lokal 4, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna „.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 kpa informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna.

                        Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10  k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 ( pokój nr 10 ) od poniedziałku do piątku w godz. 8°°-16ºº.

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

                              tel. 29/ 644 29 83

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2016-12-28 10:30:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2016-12-28 10:31:40)