Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub.-budowa rozdzielczej sieci wodociągowej o dług. całk. 31,50m w m. Daniłowo dz. nr 142

Małkinia Górna, dnia 1 grudnia 2016r.

PGP. 6733.5.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

          Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 1 grudnia 2016 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wardęckiego – przedstawiciela Biura Projektów InżynierskichSp. Z o.o., Sp. k., ul. Osuchowskiego 15, 12 100 Szczytno

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 160 o długości całkowitej 31,50 m w miejscowości Daniłowo dz. nr 142 (pas drogi powiatowej o nr 2653W) przewidzianej do realizacji na terenie w miejscowości Daniłowo.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomość:

- część działki nr: 142,

- obręb Daniłowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 3 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2016-12-01 15:26:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2016-12-01 15:30:14)