Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłączy na sieci wodociągowej w miejscowościach Małkinia Dolna i Sumiężne.

INW 271.1.01.2016                                                                               Małkinia Górna, dnia 09.03.2016

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie przyłączy na sieci wodociągowej w miejscowościach Małkinia Dolna i Sumiężne.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie 28 szt przyłączy na sieci wodociągowej w miejscowościach Małkinia Dolna i Sumiężne.

Szczegółowy zakres został przedstawiony w przedmiarze robót – załącznik nr 2 oraz w opisach technicznych – załącznik nr 3

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 17.03.2016 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31.05.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.1. Zamawiający nie żąda przedstawienia kosztorysów ofertowych na etapie złożenia ofert.

6.2. Wykonawca wezwany do podpisania umowy winien w dniu podpisania umowy dostarczyć kosztorys ofertowy oraz wymagane uprawnienia osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

11. Załączniki do zapytania ofertowego.

11.1. Formularz oferty – załącznik nr 1

11.2. Przedmiary robót – załącznik nr 2

11.3. Opis techniczny – załącznik nr 3

11.4. Projekt umowy – załącznik nr 4

Przedłużenie terminu składania ofert

Zwiększenie zakresu zamówienia dz. nr 301 Sumiężne

Załącznik opis techniczny dz nr 301 Sumiężne

Przedmiar robót dz nr 301 Sumiężne

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-03-10 08:42:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-03-16 11:54:25)