Obw. o wszcz. postęp.wyda.dec.o ustal.lokal. inwes.celu pub. dla przed. p/n "Sieć gazowa ś/c Małkinia Górna - Kosów Lacki", Etap I -obszar gm. Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 30 czerwca 2015 r.

GPI. 6733.8.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

          Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 30 czerwca 2015 roku

na wniosek DUON Dystrybucja S.A. ul. Sredeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, działającej przez pełnomocników: wspólników spółki jawnej „Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Szymański Sp.j.” ul. Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Sieć gazowa ś/c Małkinia Górna – Kosów Lacki”, Etap I -obszar gminy Małkinia Górna, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek w miejscowościach: Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Małkinia Mała-Przewóz, Boreczek i Treblinka

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- część działek nr: 812, 1054/2, 1052, 1053, 1101/8, 1102/11, 1103/19, 1105/13, 2116, 2117, 2190, 2254, 2255, 2296 i 2298 - obręb Małkinia Górna;

- część działki nr 1144/1 obręb Zawisty Nadbużne;

- część działek nr: 1, 242/1, 248 i 297 – obręb Małkinia Mała-Przewóz;

- część działek nr: 63, 64, 65/1, 65/3, 67/3, 95, 96, 114 i 122 - obręb Boreczek;

- część działek nr: 148, 227, 228, 277, 320, 330, 392 i 607 – obręb Treblinka.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 1, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2015-07-08 12:50:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2015-07-08 12:53:55)