Zaproszenie do składania ofert dot. Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Orle

INW.271.1.05.2015                                                                           Małkinia Górna dnia 01.06.2015                                                           

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Orle”.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 12.06.2015 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 15.08.2015 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy (wzór umowy Załącznik nr 8), oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

11. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Sporządził: Adam Pławski, tel. 29 644 29 85

 

 

 

 

 

INW.271.1.05.2015                                                               Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą : Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Orle”.

1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………………………………………………………

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto …………………………………….zł

Podatek VAT …………………………..………zł

Cena brutto ……………………………………zł

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonałem wizji lokalnej planowanej inwestycji i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Na wykonane zamówienie udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego.                                                                                                             

5. Płatność faktur w ciągu  30  dni od otrzymania faktury.

6. Kierownikiem prac będzie …………….

7. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8. Oświadczamy, że będący integralną częścią  zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

9. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać:

- we własnym zakresie bez udziału podwykonawców,*

- zakres prac przewidziany do wykonania przez podwykonawców:*        ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………             

10. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w  z należytą starannością  i dobrej jakości.

11. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia :

- zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości …………………… złotych, co stanowi 10 % ceny całkowitej brutto podanej w pkt 2 jak wyżej, w formie:

...................................................................................................................................

Podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia:

...................................................................................................................................

12.Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:

 

1/ ...................................................................

2/ ...................................................................

3/ ...................................................................

 

…………………………… dnia …………

 

 

 

                                                                                                         (PODPIS WYKONAWCY)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 2 - Opis remontu budynku szkoły podstawowej w Orle

Załącznik nr 3 - Opis wymiany stolarki bud mieszkalnego Szkoły Podstawowej w Orle

Załącznik nr 4 - Zestawienie stolarki bud mieszkalnego sp.Orło

Załącznik nr 5 - Zestawienie stolarki Szkoła Podstawowa Orło

Załącznik nr 6 - Przedmiar robót - Wymiana stolarki i remont zadaszenia bud Szk Pods Orło

Załącznik nr 7 Przedmiar robót - Wymiana stolarki w bud mieszkalnym Sz Pods Orło

Załącznik nr 8 - wzór umowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-06-01 11:03:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-06-15 14:30:01)