Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna(cz. dz. ul. Nurska)

Małkinia Górna, dnia 20 listopada 2014r.

GPI. 6733.11.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.)

Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 20 listopada 2014 roku została wydana decyzja znak GPI.6733.11.2014 dla Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Artura Soszyńskiego, ul. Skarbka z Gór 51B lok.16, 03-287 Warszawa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym część działek o numerach ewidencyjnych j.n.:

działki obręb Małkinia Górna nr: 797/9, 797/40, 797/90, 797/135, 812, 884/2 i 888/2.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 1, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2014-11-20 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2014-11-20 15:27:06)