Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowej wodociąg w prostyni


                                                                           Małkinia Górna, dnia 2012.08.17

 

 

 

RSH. 6220.5.2012

 

 

 

 

                                          O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) informuję,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na:

" Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w m. Prostyń gmina Małkinia Górna ".

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy

oraz art. 49 kpa informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Małkinia Górna,

w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału

w każdym stadium postępowania.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

( pokój nr 3 ) od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-08-21 08:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-08-21 08:45:10)