Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - MBM Biegaj

                                                                                       Małkinia Górna, dnia 19.06.2012r.

 

 

RSH 6220.3.2012

 

 

 

 

                               O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. /

 

              Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 19.06.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

na rozbudowie stacji LPG o stację paliw płynnych na działkach

nr ewid. 996/16, 996/2, 996/3 w m. Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się

w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, pok. Nr 3,

w dniach od poniedziałku do piątku w terminie od 20.06.2012r. do 03.07.2012r.
 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-06-20 12:25:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-06-20 12:26:29)