Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 1860/3 o pow. 0,0087 ha

Małkinia Górna  29.12.2011 r.

 

 
 WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

Ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 1860/3 o pow. 0,0087 ha, na której usytuowany jest segment w zabudowie szeregowej położony w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Biegańskiego 3/9 w Małkini Górnej.

 

Powierzchnia użytkowa segmentu: 130,84 m²

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 24,97 m²

Łączna powierzchnia segmentu i pomieszczeń przynależnych: 155,81 m²

Cena wywoławcza: 344  700,00 zł

 

Nie stwierdza się żadnych obciążeń i zobowiązań do w/w nieruchomości.

Na powyższą nieruchomość przeprowadzono przetargi w następujących terminach:

 
            I- 07.09.2011r.              II-   16.11.2011r.

Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej.

Zaliczkę należy wnieść w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 18.01.2012r.

do godz. 12.00. Uchylenie się od zawarcia umowy skutkuje utratą zaliczki.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet nabycia nieruchomości. Uczestnicy biorący udział w rokowaniach winni złożyć pisemne zgłoszenie do dnia 16.01.2012r. do godz. 15.00 w zaklejonych kopertach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

Rokowania odbędą się dnia 26.01.2012r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Małkinia Górna.

Osobami upoważnionymi do odbioru zgłoszeń są: Bogusława Łupińska pok. Nr 4 Urząd Gminy Małkinia Górna.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się telefonicznie /029/644 29 88 lub osobiście w pok. Nr 4 UG Małkinia Górna do dnia 18.01.2012r. do godz. 12.00.                                Urząd Gminy Małkinia Górna informuje ,że ma prawo zamknięcia  rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości .

Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2011-12-29)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2011-12-30 08:35:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2011-12-30 08:36:35)