☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot. Przebudowy drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej

 

Małkinia Górna: Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej.
Numer ogłoszenia: 364396 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy dojazdowej do stacji PKP w Małkini Górnej wraz z parkingami, chodnikami, zatoką autobusową, odwodnieniem, skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 694 (ul.Nurska). CPV: 74225000-2, 45110000-8, 28830000-9, 28832000-3, 45233120-6, 45233220-7, 45233253-7, 28527420-2, 45233221-4 - rozebranie istniejących krawężników 15x30cm., chodników z płyt chodnikowych 50x50x7, chodników z kostki (na odkład), elementów ogrodzenia budynku stacji, - wycinka trzech sztuk drzew w rejonie budynku stacji, kolidujących z budową dojazdu i zatoki parkingowej, - odkrycie istniejących kabli energetycznych i zabezpieczenie ich poprzez nałożenie rur osłonowych, dwudzielnych, typu AROT o średnicy 83mm., - odkrycie i przesunięcie kabla telekomunikacyjnego na długości 23m., w rejonie budynku stacji, - wykonanie studni wpustowej o średnicy 500mm. z osadnikiem, przykanalika z rur HD Pe średnicy 300mm. ze ścianką wylotową oraz separatora i osadnika, - odmulenie i oczyszczenie istniejącego sztucznego zbiornika na wodę, - wykonanie korytowania pod jezdnię, parkingi i chodniki z wywozem ziemi poza teren stacji, - wykonanie okrawężnikowania jezdni i zatok parkingowych krawężnikiem 15x30 oraz krawężnikiem 20x30 wylotu ulicy dojazdowej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 694, - ułożenie warstwy pospółki o współczynniku przepuszczalności k>=8m/dobę o grubości 15cm. pod parkingami, zatoką autobusową, wyspą i dojazdami - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach, - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej wzór behaton oraz zatok parkingowych i zatoki autobusowej z kostki betonowej, szarej, wzór holand grubości 8cm. na podsypce piaskowej, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej wzór holand, kolorowej z ustawieniem obrzeży 30x8 , - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dojazdów i parkingów. Długość odcinków wyniesie: - odcinek główny dojazdu : 96,07m. - prawy sięgacz: 57,74m., - lewy sięgacz: 47,82m., - ulica wzdłuż torów: 127,30m. - Odcinek główny dojazdu zaprojektowano jako ulicę dojazdową z ograniczeniem prędkości do 30km./h. Odcinek ma jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej wzór behaton, o przekroju ze spadkiem jednostronnym (na prawą stronę jezdni), szerokości 5,50m. z lewostronnym chodnikiem o szerokości 2,00m. i nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej oraz prawostronną opaską o szerokości 0,50m. z kostki betonowej prostokątnej ograniczonej obrzeżem betonowym 30x8cm. - Odcinek wzdłuż torów zaprojektowano jako ulicę dojazdową z ograniczeniem prędkości do 30km./h. Odcinek ten ma jezdnię o szerokości 5,50m. o nawierzchni z kostki betonowej wzór behaton ze spadkiem jednostronnym na prawą stronę jezdni. Na odcinku występują chodniki obustronne o szerokościach 2,00m. i 3,00m. oraz zatoki parkingowe z parkowaniem poprzecznym, zlokalizowane w częściach pełniących rolę sięgaczy. Nawierzchnię zatok należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej o grubości 8cm. W centralnej części odcinka zlokalizowano zatokę autobusową wraz z rampą dla pieszych. Centralna część odcinka wpleciona jest w objazd wyspy zlokalizowanej w centrum placu. - Sięgacz prawy zaprojektowano jako objazd wyspy, drogę dojazdową jednokierunkową o nawierzchni o szerokości 5,00m., o spadku jednostronnym, wykonanej z kostki betonowej wzór behaton z chodnikami obustronnymi. Na odcinku występuje prawostronna zatoka parkingowa z parkowaniem skośnym i lewostronna zatoka parkingowa (wzdłuż wyspy) z parkowaniem wzdłuż jezdni. Nawierzchnię zatok należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej o grubości 8cm. Do zatok przylegają chodniki obustronne o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej, kolorowej. - Sięgacz lewy zaprojektowano jako objazd wyspy, drogę dojazdową jednokierunkową o nawierzchni o szerokości 5,00m., o spadku jednostronnym, wykonanej z kostki betonowej wzór behaton z chodnikami obustronnymi. Na odcinku występuje lewostronna zatoka parkingowa z parkowaniem skośnym i prawostronna zatoka parkingowa (wzdłuż wyspy) z parkowaniem wzdłuż jezdni. Nawierzchnię zatok należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej o grubości 8cm. Do zatok przylegają chodniki obustronne o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej, szarej. Zatoki z parkowaniem poprzecznym mają szerokość 5,00m., z parkowaniem skośnym - 4,50m., z parkowaniem wzdłuż jezdni - 3,00m. Konstrukcja nawierzchni zatok jest identyczna jak nawierzchni jezdni. Nawierzchnie różnią się rodzajem (wzorem) kostki. Podbudowa wykonana jest z dwóch warstw kruszywa łamanego. 2. Przebudowa urządzeń rogatkowych w związku z przebudową drogi dojazdowej do parkingu na terenie stacji kolejowej Małkinia CPV: 45.23.41.15-5 Projekt obejmuje przebudowę rogatki elektrycznej na przejeździe kat. A w km 53,938 linii kolejowej nr 034 Ostrołęka - Małkinia w związku z przebudową drogi dojazdowej do stacji kolejowej Małkinia. W ramach przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejeździe prowadzone będą następujące roboty: a) zmiana lokalizacji napędu rogatkowego A, w związku z zabudową chodnika, b) wymiana drągów rogatkowych na drągi o długości 9 m, c) zabudowa latarek na drągach rogatkowych mająca na celu spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury nr 2181 z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. nr 220) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 3. Zabudowa nawierzchni drogowej na przejeździe kat.A w km.53,938 linii nr 34 Ostrołęka -Siedlce. CPV: 45.23.41.40-9 Nawierzchnię na przejeździe zaprojektowano z płyt żelbetowych CBP wypełniając międzytorze kostką kamienną (granitową 8x10cm) z podcięciem w miejscach występowania śrub stopowych. Przed ułożeniem płyt na przejeździe należy dokonać regulacji toru 3a i 13 w pionie i w poziomie. Oba tory na przejeździe miałyby tą samą rzędną 103,07 m n.p.m. Pierwszą płytę układamy w odległości 0,35m za końcem rozjazdu. Długość zabudowy 9,00m. Międzytorze wypełniamy kostką granitową ograniczoną z obu stron krawężnikiem drogowym ułożonym poziomo. Płyty układamy na zagęszczonej mechanicznie podbudowie z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0-31mm. Kostkę kamienną na podsypce piaskowej grubością 5cm i podbudowie z kruszywa jw.]= ułożonej na zalegającym tłuczniu kolejowym. Płyty CBP zewnętrzne opieramy o krawężnik kolejowy h=40cm na ławie fundamentowej 10cm, beton klasy C30/37. Żłobki dla zapewnienia wolnego przejścia obrzeży kół powinny być zalane masą asfaltową do wysokości podanej na rysunku. Masa asfaltowa powinna też uszczelniać styk między płyta CBP a krawężnikiem. Na poprzednio przygotowane podłoże należy z obu stron szyn między śrubami stopowymi ułożyć klocki z drewna impregnowanego o przekroju 80x100mm tak aby zapewniały utrzymanie właściwej szerokości żłobków i uniemożliwiały przesunięcie płyt do szyn. Poszczególne płyty należy łączyć od czoła stalowymi prętami o O14mm i dł. 30cm. Czoła skrajnych płyt należy zasypać stożkowo do górnej powierzchni tłuczniem w celu uniknięcia ewentualnego zaczepienia przez zwisające z taboru kolejowego elementy. Wysokości nawiązano do repera umiejscowionego w stacji Małkinia z prawej strony torów w budynku PKP (rzędna 103,102 Kronsztadt 86). Wykonanie nawierzchni na przejazdach kolejowych powinno się odbywać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 luty 1996r. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia w załącznikach nr 7-36 do SIWZ. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym...
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający liczy się z zaistnieniem okoliczności do udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.50.00-2, 45.11.00.00-8, 28.83.00.00-9, 28.83.20.00-3, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.53-7, 28.52.74.20-2, 45.23.32.21-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 37.500,00 złotych (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). Nr rachunku bankowego w przypadku wpłacania wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncesje, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez potwierdzoną wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 1.500.000,00 zł, posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.500.000,00 - złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W związku z treścią art. 144 ust. 1 Pzp stanowiącym 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany - Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty . Warunki takiej zmiany to m.in. Nieterminowe przekazanie terenu budowy Braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych Wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne Zawieszenie przez zamawiającego wykonania robót Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne Epidemie Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw Jakiekolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót budowlanych lub zmian technologii Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów Zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia Zmiana wymiarów, położenia lub wysokości części robót Rezygnacja z części robót Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego Zmiany podwykonawców
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 10..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 10..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Numer i nazwa Priorytetu RPO WM - Priorytet III. - Regionalny system transportowy Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu RPO WM - Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1 - 6

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót – przebudowa drogi

Załącznik nr 8 – Przedmiar robót - sygnalizacja

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót – przejazd kolejowy

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych – przebudowa drogi

Załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych – sygnalizacja i przejazd kolejowy

Załącznik nr 12 – Przekrój podłużny 1

Załącznik nr 13 – Przekrój podłużny 2

Załącznik nr 14 – Przekrój podłużny 3

Załącznik nr 15 – Przekrój podłużny 4

Załącznik nr 16 – Przekrój normalny 1

Załącznik nr 17 – Przekrój normalny 2

Załącznik nr 18 – Opis techniczny – przebudowa drogi

Załącznik nr 19 – Plan zagospodarowania – przebudowa drogi

Załącznik nr 20 – Plan schematyczny i kablowy

Załącznik nr 21 – Plan zagospodarowania - sygnalizacja

Załącznik nr 22 – Schemat szafy zasilającej ERS-SZ

Załącznik nr 23 – Schemat połączeń pomiędzy urządzeniami

Załącznik nr 24 – Połączenia wewnętrzne napędu. Napęd A

Załącznik nr 25 – Połączenia wewnętrzne napędu. Napęd B

Załącznik nr 26 – Obwody

Załącznik nr 27 – Obwody lampek pulpitu

Załącznik nr 28 – Pulpit rogatkowy strona licowa

Załącznik nr 29 – Schemat połączeń wewnętrznych pulpitu

Załącznik nr 30 – Połączenia latarek

Załącznik nr 31 – Opis techniczny - sygnalizacja

Załącznik nr 32 – Plan zagospodarowania – przejazd kolejowy

Załącznik nr 33 – Zabudowa przejazdu płytami betonowymi

Załącznik nr 34 – Przekrój konstrukcyjny przejazdu

Załącznik nr 35 – Płyta przejazdowa typu CBP

Załącznik nr 36 – Opis techniczny – przejazd kolejowy

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2010-11-10 09:05:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2010-11-25 11:45:34)
 
 
ilość odwiedzin: 3101281

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X