☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie - zawiadomienie stron - przebudowa ul. Witosa w Małkini Górnej

 

                                                                    Małkinia Górna, dnia 02.06.2010r.

 

 

 
RSH 7625/3-3/2010

 

 

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 / informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Witosa wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Jana Pawła II w m. Małkinia Górna.
Ponieważ w powyższej sprawie liczna stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 kpa informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Małkinia Górna, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 / pokój nr 3 / od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2010-06-07 14:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2010-06-07 15:18:01)
 
 
liczba odwiedzin: 3297469

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X