☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot Dostawy używanego samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej.

 

???
Małkinia: Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej.
Numer ogłoszenia: 104726 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia, woj. mazowieckie, tel. 029 7455580, faks 029 7455580.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą na teren bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej z siedzibą przy ul. Nurskiej 144 używanego samochodu asenizacyjnego o parametrach: Rok produkcji nie starszy niż 1994, Samochód dwuosiowy, Moc silnika min. 200 KM Manualna skrzynia biegów, Napęd na tylną oś, Wspomaganie kierownicy, Silnik wysokoprężny, Pojemność beczki od 8 m³ do 10 m³., Wąż ssący długości minimum10 m., Apteczka, Gaśnica, Trójkąt ostrzegawczy, Światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym wymagane w tego typu pojazdach. Pojazd musi być oryginalny, kompletny, bezwypadkowy, sprawny technicznie, w chwili dostawy zarejestrowany bądź gotowy do rejestracji na terenie Polski. Stopień zużycia właściwy dla pojazdu będącego w prawidłowej eksploatacji. Pojazd musi posiadać aktualny przegląd ze stacji kontroli pojazdów oraz komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji , lub być zarejestrowany. Ponadto przed zakupem pojazdu Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pracy sprzętu przez wytypowanych operatorów oraz ocenę jego stanu przez komisję przetargową, a Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzedawanego samochodu oraz przeszkolenia min. jednego pracownika w zakresie obsługi pojazdu. W przypadku gdy Wykonawca wskaże pojazd poza granicami kraju, oględziny pojazdu transportem i na koszt Wykonawcy. Na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli min. 3 miesięcznej gwarancji. Serwis gwarancyjny musi być świadczony na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia przez użytkownika, dotyczy tylko dni roboczych. W przypadku szczególnym gdy trzeba czekać na zamówione części okres ten może ulec wydłużeniu do tygodnia. Do oferty należy bezwzględnie dołączyć zdjęcia oferowanego pojazdu. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.44.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz ofertowy ( Załącznik nr. 1), Oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik nr. 3), Oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp. ( Załącznik nr. 4), Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Rocznik - 10
 • 3 - Gwarancja - 10
 • 4 - Ocena techniczna - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 07-320 Małkinia Górna ul. Nurska 144 pokój nr. 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 07-320 Małkinia Górna ul. Nurska 144 pokój nr. 12 (Sekretariat) tel. (29) 644 86 62 fax. (29) 644 86 62.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 1

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2010-04-14 11:36:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2010-04-16 15:05:07)
 
 
ilość odwiedzin: 3092188

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X