☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot Budowy boisk trawiastych przy Szkołach Podstawowych w Orle, Glinie i Kańkowie, gmina Małkinia Górna.

Małkinia Górna: Budowa boisk trawiastych przy Szkołach Podstawowych w Orle, Glinie i Kańkowie, gmina Małkinia Górna.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ??Budowa boisk trawiastych przy Szkołach Podstawowych w Orle, Glinie i Kańkowie, gmina Małkinia Górna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Budowy boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Orło, gmina Małkinia Góna na działce nr 436. Obszar o powierzchni 1860,0 m2 w tym pole gry o łącznej powierzchni 1456,0 m2. Pozostałą powierzchnię stanowią pasy boczne. Pole gry o wymiarach 26,0x56,0 m.
Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów robót:
a. Roboty przygotowawcze terenu pod boisko, które obejmować będą:
- dwukrotna orka glebogryzarką przyczepną istniejącej nawierzchni;
- jednokrotne zagęszczenie podłoża walcem gładkim;
- dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej;
- wysianie mieszanki nasion traw w przeznaczeniu do użytkowania pod boisko do piłki nożnej z użytkowaniem intensywnym;
b. Oznakowanie poziome boiska – linie segregacyjne i krawędziowe poprzez ciągłe malowanie mechaniczne;
c. Montaż bramek do piłki nożnej;
d. Budowa ogrodzenia o wys. 4,0 m z dwoma furtkami wejściowymi;
e. Budowa piłkochwytów o wys. 6,0 m z siatki stalowej powlekanej;
f. Prace towarzyszące:
- uporządkowanie terenu z nieczystości (gruz, śmieci);
- wyznaczenie krawędzi boiska;
- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych;
- porządkowanie terenu podczas wyjazdu samochodów z placu budowy.
2. Budowy boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Glina, gmina Małkinia Górna na działce nr 370/2. Obszar o powierzchni 1161,0 m2 w tym pole gry o łącznej powierzchni 874,0 m2. Pozostałą powierzchnię stanowią pasy boczne. Pole gry o wymiarach 23,0x38,0 m.
Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów robót:
a. Roboty przygotowawcze terenu pod boisko, które obejmować będą:
- dwukrotna orka glebogryzarką przyczepną istniejącej nawierzchni;
- jednokrotne zagęszczenie podłoża walcem gładkim;
- dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej;
- wysianie mieszanki nasion traw w przeznaczeniu do użytkowania pod boisko do piłki nożnej z użytkowaniem intensywnym;
b. Oznakowanie poziome boiska – linie segregacyjne i krawędziowe poprzez ciągłe malowanie mechaniczne;
c. Montaż bramek do piłki nożnej;
d. Budowa ogrodzenia o wys. 4,0 m z dwoma furtkami wejściowymi;
e. Budowa piłkochwytów o wys. 6,0 m z siatki stalowej powlekanej;
f. Prace towarzyszące:
- uporządkowanie terenu z nieczystości (gruz, śmieci);
- wyznaczenie krawędzi boiska;
- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych;
- porządkowanie terenu podczas wyjazdu samochodów z placu budowy.
3. Budowy boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna na działce nr 1298/1. Obszar o powierzchni 920,0 m2 w tym pole gry o łącznej powierzchni 720,0 m2. Pozostałą powierzchnię stanowią pasy boczne. Pole gry o wymiarach 20,0 x 36,0m.
Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów robót:
a. Roboty przygotowawcze terenu pod boisko, które obejmować będą:
- dwukrotna orka glebogryzarką przyczepną istniejącej nawierzchni;
- jednokrotne zagęszczenie podłoża walcem gładkim;
- dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej;
-wysianie mieszanki nasion traw w przeznaczeniu do użytkowania pod boisko do piłki nożnej z użytkowaniem intensywnym;
b. Oznakowanie poziome boiska – linie segregacyjne i krawędziowe poprzez ciągłe malowanie mechaniczne;
c. Montaż bramek do piłki nożnej;
d. Budowa ogrodzenia o wys. 4,0 m z dwoma furtkami wejściowymi;
e. Budowa piłkochwytów o wys. 6,0 m z siatki stalowej powlekanej;
f. Prace towarzyszące:
- uporządkowanie terenu z nieczystości (gruz, śmieci);
- wyznaczenie krawędzi boiska;
- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych;
- porządkowanie terenu podczas wyjazdu samochodów z placu budowy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia w załącznikach nr 9-18 do SIWZ. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 45.34.20.00-6, 36.40.00.00-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncesje, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującym sprzętem: - koparko - ładowarka, - samochód ciężarowy, - samochód dostawczy, - zagęszczarka.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
   
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: a) terminu realizacji zamówienia; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, b) wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, c) przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; wykonawca może zmienić kierownika budowy jedynie z przyczyn niezależnych od niego, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoba zastępująca pierwotnego kierownika budowy będzie posiadała uprawnienia nie gorsze od niego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1 - 8

Załącznik nr 9 a. Przedmiar robót boisko w Kańkowie,

Załącznik nr 9 b. Przedmiar robót boisko w Kańkowie,

Załącznik nr 10.Przedmiar robót boisko w Orle,

Załącznik nr 11.Przedmiar robót boisko w Glinie,

Załącznik nr 12. Opis przedmiotu zamówienia boisko w Kańkowie,

Załącznik nr 13. Opis przedmiotu zamówienia boisko w Orle,

Załącznik nr 14. Opis przedmiotu zamówienia boisko w Glinie,

Załącznik nr 15. Plan zagospodarowania boisko w Kańkowie,

Załącznik nr 16. Plan zagospodarowania boisko w Orle,

Załącznik nr 17. Plan zagospodarowania boisko w Glinie,

 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2010-04-13 10:06:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2010-04-28 12:57:04)
 
 
ilość odwiedzin: 3092213

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X