☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot wykonywania usługi przewozu osób na trasie Małkinia Górna, Grądy, Treblinka, Małkinia Górna przez Brok w 2010r wg ustalonego rozkładu jazdy.

Małkinia Górna: Przewóz osób na trasie Małkinia Górna - Grądy - Treblinka - Małkinia Górna przez Brok wg ustalonego rozkładu jazdy w 2010r.
Numer ogłoszenia: 428738 - 2009; data zamieszczenia: 14.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz osób na trasie Małkinia Górna - Grądy - Treblinka - Małkinia Górna przez Brok wg ustalonego rozkładu jazdy w 2010r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przewozu osób na trasie Małkinia Górna - Grądy - Treblinka - Małkinia Górna przez Brok w 2010 r wg ustalonego rozkładu jazdy /w załączeniu/. Liczba miejsc siedzących dla pasażerów nie mniej niż 18 . Wykonawca będzie zobowiązany do zaewidencjonowania i przedstawienia zamawiającemu, w rozliczeniu, ilości pasażerów każdego kursu. Wraz z fakturą Wykonawca przedstawi załącznik zawierający wykaz odbytych wszystkich kursów każdego dnia wraz z ilością osób - pasażerów każdego kursu. Przyjmuje się długość trasy kursu - 74 km..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.61.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) ze zmianami tj.: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych przedmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Pzp..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do swych ofert następujące oświadczenia lub dokumenty: 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym /na załączonym druku do niniejszej specyfikacji/, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przestawionych w ofercie. 4.Oświadczenie w trybie w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. / na załączonym druku/. 5.Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp /na załącz. druku/ . ` 6. Przed podpisaniem umowy w przypadku spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub konsorcjum należy dołączyć kserokopię umowy spółki lub konsorcjum. 7. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wykaz środków transportu jakimi dysponuje Wykonawca. 8. Odpis licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1 ..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy, 07-320 Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rozkład Jazdy
 


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-12-14 15:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-12-14 15:38:38)
 
 
ilość odwiedzin: 3101318

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X