☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki przetargu nieograniczonego dot. Zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Rostki Wielkie, gmina Małkinia Górna.

Małkinia Górna dnia 19.11.2009 r.

INW 341- 18/2009

 

wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na wykonanie „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie, gmina Małkinia Górna” , na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego DREWPOL Sp. z o.o., ul. Targowa 11, 07-410 Ostrołęka.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt XVI SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów: cena oferty – 100 pkt liczona, wg algorytmu:C = oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej x 100, C - ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

Złożono dziesięć ofert.

 

Oferta nr 3

ARIM Sp. z o.o., ul. K. Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra oraz Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Budowlanych „Jaczewski” ul. Reymonta 4, 08-300 Sokołów Podlaski.

Liczba pkt. 93.

 

Oferta nr 5

ZIEL – BUD Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa

Liczba pkt 87.

 

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe DREWPOL Sp. z o.o., ul. Targowa 11, 07-410 Ostrołęka

Liczba pkt 100.

 

Oferta nr 7

Przedsiębiorstwo BUDO – LAND Zygmunt Antoni Guzik, Piotr Krupiński, Elżbieta Perkowska Spółka Jawna, ul. Śmiecińska 9, 06-400 Ciechanów oraz Zakład Usługowy Z.A. GUZIK Zygmunt Antoni Guzik, ul. Juranda 8, 06-400 Ciechanów

Liczba pkt 64.

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że odrzucono:

Ofertę nr 1

Firmy „Kaszub” Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino – Leszno.

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział VII Oferta pkt 1, oferta powinna posiadać następującą zawartość: „Oświadczenia Wykonawcy, określone w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych, formularz ofertowy, dokumenty wskazane w rozdziale VI SIWZ, kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót wskazanych do SIWZ, zaakceptowany podpisem Wykonawcy”.

Wykonawca nie przedstawił kosztorysu ofertowego dotyczącego branży elektrycznej, który powinien być sporządzony na podstawie załącznika nr 7 do SIWZ, co jest podstawą odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, RozdziałXV. Opis sposobu obliczania ceny, pkt 4. „Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym podatek VAT (22 %, w przypadku robót dotyczących pielęgnacji zieleni – 7%) w ustawowej wysokości”.

Wykonawca przy obliczaniu ceny brutto oferty zastosował do wyceny robót dotyczących pielęgnacji drzewostanu stawkę podatku VAT 22%, co jest podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”.

 

Ofertę nr 2

Moris – Sport Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, RozdziałXV. Opis sposobu obliczania ceny, pkt 4. „Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym podatek VAT (22 %, w przypadku robót dotyczących pielęgnacji zieleni – 7%) w ustawowej wysokości”.

Wykonawca przy obliczaniu ceny brutto oferty zastosował do wyceny robót dotyczących pielęgnacji drzewostanu stawkę podatku VAT 22%, co jest podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”

 

Ofertę nr 4

Albert Brzostek Zakład Ogólnobudowlany, ul. Prusa 14, 07-300 Ostrów Maz.

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, RozdziałXV. Opis sposobu obliczania ceny, pkt 4. „Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym podatek VAT (22 %, w przypadku robót dotyczących pielęgnacji zieleni – 7%) w ustawowej wysokości”.

Wykonawca przy obliczaniu ceny brutto oferty zastosował do wyceny robót dotyczących pielęgnacji drzewostanu stawkę podatku VAT 22%, co jest podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”

 

Ofertę nr 8

DOM – BUD Dariusz Chlubicki, Kańkowo 67, 07-320 Małkinia Górna

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, RozdziałXV. Opis sposobu obliczania ceny, pkt 4. „Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym podatek VAT (22 %, w przypadku robót dotyczących pielęgnacji zieleni – 7%) w ustawowej wysokości”.

Wykonawca przy obliczaniu ceny brutto oferty zastosował do wyceny robót dotyczących pielęgnacji drzewostanu stawkę podatku VAT 22%, co jest podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”

 

Ofertę nr 9

Zakład Remonto – Budowlany Roman Rekosz ul. Armii Krajowej 22, 07-300 Ostrów Maz.

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, RozdziałXV. Opis sposobu obliczania ceny, pkt 4. „Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym podatek VAT (22 %, w przypadku robót dotyczących pielęgnacji zieleni – 7%) w ustawowej wysokości”.

Wykonawca przy obliczaniu ceny brutto oferty zastosował do wyceny robót dotyczących pielęgnacji drzewostanu stawkę podatku VAT 22%, co jest podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”

 

Ofertę nr 10

Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna.

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, RozdziałXV. Opis sposobu obliczania ceny, pkt 4. „Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym podatek VAT (22 %, w przypadku robót dotyczących pielęgnacji zieleni – 7%) w ustawowej wysokości”.

Wykonawca przy obliczaniu ceny brutto oferty zastosował do wyceny robót dotyczących pielęgnacji drzewostanu stawkę podatku VAT 22%, co jest podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”

 

Odrzucenie ofert jednoznacznie wynika z ugruntowanego orzecznictwa KIO.

Wyrok KIO z dnia 24 marca 2009 r., sygn. Akt 282/09; (...) błędne podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny który nie podlega poprawie i skutkuje koniecznością odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wyrok KIO z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 95/09; (…)Zamawiający wskazał jak prawidłowo należy wypełnić „kosztorys ofertowy”(zał. nr 4), w tym jakie stawki VAT należy zastosować w poszczególnych pozycjach przedmiotowego kosztorysu, podając dla poz. 8 stawkę VAT 7% (…) Odwołujący w załączonym do oferty „Kosztorysie ofertowym” „Część zamówienia 4” pod pozycją 8 „prace transportowe komunalne (śmieci)” w kolumnie 7 „Stawka podatku VAT (%)” zamieścił zapis „22%”. W złożonym proteście, jak i odwołaniu Odwołujący podniósł, iż wskazana przez niego stawka VAT w poz. 8 kosztorysu ofertowego jest prawidłowa, a błędną stawkę VAT w kwestionowanej pozycji zawiera oferta wykonawcy X (…) Izba uznała, iż w tym konkretnym stanie faktycznym Zamawiający mógł odrzucić ofertę Odwołującego jako niezgodną z treścią SIWZ (…)Wyrok KIO z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 107/09; (…) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie przedmiotem oceny i porównania złożonych ofert – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) w związku z art. 2 pkt 1 ustawy – jest cena brutto, istotnym jest jednak ocena, czy wykonawca, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, w sposób właściwy dokonał obliczenia ceny ofertowej. Tak więc istotne jest również jaką stawkę podatku VAT wykonawca ujął w cenie ofertowej (cenie brutto). Podatek VAT – stosownie do definicji ceny z przywołanego przepisu ustawy o cenach – wchodzi bowiem w zakres tej ceny.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. wszyscy uczestnicy postępowania

  2. a.a.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-11-19 13:54:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-11-19 13:55:32)
 
 
ilość odwiedzin: 3093305

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X