☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki przetargu nieograniczonego dot zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2009/2010.

Małkinia Górna dnia 05.11.2009 r

 

GPI. 341-04/2009

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, ze w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonywanie „zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2009/2010”, na podst. art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004r wybrano ofertę Nr 2,

zad. A /rejon I/ cena oferty brutto 25.717,45 zł, cena oferty netto 24.035,00 zł,

zad. B /rejon II/ cena oferty brutto 34.999,70 zł, cena oferty netto 32.710,00 zł,

Uzasadnienie

Zgodnie z rozdz. X SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następującego kryterium: cena oferty 100 pkt, liczone wg algorytmu Wp=Cmin:Cofx100, gdzie Wp – ilość punktów obliczona dla badanej oferty, Cmin – cena minimalna w złotych, Cof – cena badanej oferty w złotych.

Złożono 4 oferty.

Oferta nr 1 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 07-320 Małkinia G. ul. Nurska 144.

rejon I - cena brutto 34.118,75 zł, cena netto 31.886,43zł, liczba punktów 75,38

rejon II - cena brutto 44.942,73 zł, cena netto 42.002,68zł, liczba punktów 77,88

Oferta Nr 2 - „EXTRAL” Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin.

zad. A /rejon I/ cena brutto 25.717,45 zł, cena netto 24.035,00zł, liczba punktów 100,00

zad. B /rejon I/ cena brutto 34.999,70 zł, cena netto 32.710,00zł, liczba punktów 100,00

Oferta Nr 3 – FTU, Mirosław Przesmycki, 07-320 Małkinia G. ul. M.C. Skłodowskiej 3

zad. A /rejon I/ cena brutto 33.824,84 zł, cena netto 31.612,00 zł, liczba punktów 76,03

zad. B /rejon II/ cena brutto 40.168,87 zł, cena netto 37.541,00 zł, liczba punktów 87,13

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczył Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 - tj. Firma Handlowo-Usługowa Piotr Paweł Dębowiak, 07-319 Prostyń 50 .

Podstawa wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Wykonawca w treści oferty nie wykazał warunku podmiotowego udziału w postępowaniu opisanego w SIWZ, wynikającego z rozdziału VI pkt 7 SIWZ – /Informacja o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu/ - tzn. dokumentu na potwierdzenie, że usługi wymienione w wykazie będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ zostały wykonane należycie oraz podania wartości usług wymienionych w tym wykazie.

Zamawiający wypełniając dyspozycje art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych skierował do Wykonawcy w dniu 28.10.2009r. stosowne wezwanie celem umożliwienia mu uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

W wyznaczonym terminie – do dnia 4.11.2009 - Wykonawca nie złożył w/w dokumentu w związku z tym Zamawiający uznał, że zachodzą przesłanki do wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp. W konsekwencji działając w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznał za odrzuconą.

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania,

2. a/a

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-11-09 13:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-11-09 13:05:48)
 
 
ilość odwiedzin: 3097334

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X