☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej
Numer ogłoszenia: 195529 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia, woj. mazowieckie, tel. 029 7455580, faks 029 7455580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej z możliwością tankowania (dopuszczalna odległość stacji tankowania - do 5 km od siedziby Zamawiającego). Lp.1 Nazwa paliwa ciekłego: Olej napędowy Polska Norma: PN-EN 590:2006 Ilość do zakupienia: 70.000 dm³ KOD CPV 09.13.41.00-8 Lp.2 Nazwa paliwa ciekłego: Benzyna bezołowiowa 95 Polska Norma :PN-EN 228:2006 Ilość do zakupienia: 2 000.00 dm³ KOD CPC 09.12.21.00-4.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.12.21.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r.: Nr 171, poz. 1058 i Nr 220, poz. 1420) tj.:1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania w.w warunków Wykonawcy dostarczą wraz z ofertą następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone poniższe dokumenty dla każdego z nich): aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi 2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie), Na potwierdzenie spełniania w.w warunków Wykonawcy dostarczą wraz z ofertą wykaz dostaw lub usług wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (referencje). Wykaz należy przygotować wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr. 6 do SIWZ. 3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Dla potwierdzenia spełniania warunków zawartych w pkt 1-3 Wykonawcy dostarczą również oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( Załącznik nr. 2 do SIWZ.). Ocena spełniania w.w warunków będzie dokonywana na zasadzie oceny spełnia lub nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania przetargowego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pozostałe ustalenia: Konsorcjum: 1)Kilku wykonawców (konsorcjum) może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2)Do oferty składanej przez konsorcjum ma być załączony oryginał pełnomocnictwa dla pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez członków konsorcjum. 3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 7. 4)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5)W nagłówku formularzy w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ mają być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum. 6)Korespondencja będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik konsorcjum. 7)Do oferty należy załączyć wykaz członków konsorcjum wg tabeli nr 2 załącznika nr 7. Podwykonawcy: Zamawiający nie dopuszcza wykonania dostaw przy pomocy podwykonawców..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do swych ofert następujące oświadczenia lub dokumenty: -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. -Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt.1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Pzp. ( Załącznik nr. 2 do SIWZ). -Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Pzp (Załącznik nr. 3 do SIWZ). -Oświadczenie pełnomocnika (wymagane w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm - Załącznik nr. 4 do SIWZ). -Formularz ofertowy wzór (Załącznik nr. 1 do SIWZ) -Projekt umowy (Załącznik nr. 5 do SIWZ). -Wykaz wykonanych usług (Załącznik nr. 6 do SIWZ). -Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr. 7 do SIWZ)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malkiniagorna.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 07-320 Małkinia Górna ul. Nurska 144.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 07-320 Małkinia Górna ul. Nurska 144 w sekretariacie Zakładu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

_siwz na olej napędowy i benzynę bezołowiową 95
Zal_1_Formularz ofertowy
Zal_2_Oswiadczenie-I_2009
Zal_3_Oswiadczenie-II
Zal_4_Oswiadczenie-pelnomocnika_konsorcjum
Zal_5_Projekt_Umowy_2009-2010
Zal_6_Wykaz-uslug
Zal_7_Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w postępowaniu

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2009-11-03 15:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2009-11-04 08:21:08)
 
 
ilość odwiedzin: 3101308

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X