☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2009/2010 .

Małkinia Górna: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2009/2010.
Numer ogłoszenia: 363286 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2009/2010..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2009/2010 polegające polegające na odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi. Usługę odśnieżania należy wykonać nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od dnia i godziny ustania opadów. W przypadku opadów ciągłych należy dokonywać odśnieżania sukcesywnie. Z chwilą wystąpienia gołoledzi należy ją usunąć w ciągu 4 godzin. Materiały szorstkie i sól zabezpiecza Wykonawca. Na terenie tutejszej gminy utworzono dwa rejony odśnieżania. Rejon I. - ulice i chodniki w miejscowości Małkinia Górna /drogi gminne/. Rejon II. - drogi powiatowe /wszystkie/ oraz drogi gminne na terenie całej gminy poza miejscowością Małkinia Górna. Wykaz dróg, ulic, chodników i miejsc do usuwania gołoledzi w załączeniu. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Przewiduje się zamówienia uzupełniające. Rejon I. Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu do odśnieżania - 53 godz. Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu do usuwania gołoledzi - 93 godz. Rejon II. Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu do odśnieżania - 32 godz. Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu do usuwania gołoledzi - 139 godz. Powyższe wyliczenie służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o dane z ubiegłego roku oraz ustalenia wartości zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace wg cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) tj.: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym ( zał. nr 3), 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn wymienionych w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 i 3/ 5. Przed podpisaniem umowy w przypadku spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub konsorcjum należy dołączyć kserokopię umowy. 6. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie /zał. nr 6/.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, pok. nr 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy, 07-320 Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Małkinia Górna w sezonie 2009/2010..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon I - ulice i chodniki w miejscowości Małkinia Górna (drogi gminne), odśnieżanie i usuwanie gołoledzi..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 34.14.30.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2009/2010..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon II - drogi powiatowe / wszystkie/ oraz drogi gminne na terenie całej gminy poza miejscowością Małkinia Górna, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 34.14.30.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na pytanie

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-10-16 15:14:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-10-22 12:22:27)
 
 
ilość odwiedzin: 3092287

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X