☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja środowiskowa - droga powiatowa - Króle Duże - Jasienica - Danilowo - Kańkowo - Zawisty Podleśne

 


 
                                                                            Małkinian Górna, dnia 09.10.2009r.
RSH 7625/10-8/2009

 

 
D e c y z j a

 

 
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/ Dz.,U. Nr 199, poz. 1227 /, §3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. /, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2009r. zmieniony w dniu 16.07.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2652W (23585) i 2653W (23586 i 28507) Króle Duże – Jasienica – Nieskórz – Daniłowo – Kańkowo – Zawisty Podleśne o długości 19 000m.

 

 
orzekam

 
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2652W (23585) i 2653W (23586 i 28507) Króle Duże – Jasienica – Nieskórz – Daniłowo – Kańkowo – Zawisty Podleśne o długości 19 000m i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
I. Rodzaj i miejsce przedsięwzięcia:
Przebudowa drogi powiatowej 2652W (23585) i 2653W (23586 i 28507) Króle Duże – Jasienica – Nieskórz – Daniłowo – Kańkowo – Zawisty Podleśne o długości 19 000m.
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 • prace budowlane prowadzić sposobem mechanicznym przy użyciu sprzętu specjalistycznego lub ręcznie w porze dziennej / między 6.00 a 22.00 / w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej,
 • urobek ziemi powstały z pogłębienia rowów należy gromadzić w specjalnie wyznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie usuwać z terenu budowy po zakończeniu każdego dnia pracy,
 • odpady powstające w wyniku prowadzonych robót gromadzić w specjalnie wyznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie usuwać z terenu budowy po zakończeniu każdego dnia pracy,
 • w trakcie prowadzenia robót nie należy wykraczać na tereny przyległe, poza pasem drogowym,
 • mieszankę mineralno – bitumiczną należy przygotowywać poza obszarem planowanego przedsięwzięcia.
III.W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
 • planowane przedsięwzięcie nie może wykraczać poza istniejący pas drogi,
 • w ramach planowanego przedsięwzięcia należy wykonać nawierzchnię bitumiczną z mieszanki mineralno – bitumicznej,
 • zapewnić spływ wód opadowych poprzez odwodnienie powierzchniowe i do istniejących rowów przydrożnych.
U z a s a d n i e n i e

 
Na podstawie wniosku z dnia 30.06.2009r. zmieniony w dniu 16.07.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 2652W (23585) i 2653W (23586 i 28507) Króle Duże – Jasienica – Nieskórz – Daniłowo – Kańkowo – Zawisty Podleśne o długości 19 000m.
Z przedstawionej dokumentacji wynika, że przebudowę drogi zaplanowano w granicach istniejącego pasa drogowego, na nieruchomościach, których władającym jest Powiat Ostrowski:
 • Nr 118/1, 118/2, 216/2, 296, 252 obręb wsi Króle Duże gmina Andrzejewo,
 • Nr 255, 44 obręb wsi Jasienica, gmina Ostrów Mazowiecka,
 • Nr 41, 310, 135 obręb wsi Nieskórz, gmina Ostrów Mazowiecka,
 • Nr 310 obręb wsi Żachy Pawły, gmina Małkinia Górna,
 • Nr 50, 51 obręb wsi Daniłowo Parcele, gmina Małkinia Górna,
 • Nr 142 obręb wsi Daniłowo, gmina Małkinia Górna,
 • Nr 374 obręb wsi Daniłówka Pierwsza, gmina Małkinia Górna,
 • Nr 64 obręb wsi Kańkowo, gmina Małkinia Górna,
 • Nr 357/2, 379, 480, 592 obręb wsi Zawisty Podleśne, gmina Małkinia Górna,
 • Nr 1 obręb wsi Zawisty Nadbużne, gmina Małkinia Górna
 • Nr 2346 gmina Małkinia Górna.
Obecnie nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i nie spełnia standardów w zakresie bezpieczeństwa.
Z otrzymanej dokumentacji wynika, że inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej, na odcinku o długości 19 000 mb i obejmuje prace polegające na wykonaniu warstw nawierzchni / warstwy wiążąco – profilującej i ścieralnej na nawierzchni bitumicznej /, uzupełnieniu i profilowaniu poboczy, budowie chodnika w terenie zabudowanym, przebudowie istniejących przepustów oraz renowacji istniejących rowów i elementów odwodnienia. Wody opadowe z jezdni bitumicznej oraz utworzonych poboczy drogi będą odpływały do istniejących rowów wzdłuż drogi lub w przylegające do drogi obniżenia terenu.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. / w/w przedsięwzięcie należy do tych, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany, oraz zlokalizowane jest częściowo / ok. 2 km / na granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Puszcza Biała PLB 140007, oraz poza obszarem Natura 2000.
W związku z powyższym Wójt Gminy wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska / pismo nr RSH 7625/10-2/2009 z dnia 15.07.2009r. /, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej / pismo nr RSH 7625/10-3/2009 z dnia 15.07.2009r. / oraz do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej / pismo RSH 7625/10-4/2009 z dnia 10.08.2009r. / o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem znak RDOŚ-14-WST-I-O-IM-6633-1-070/09 z dnia 28.07.2009r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w części dotyczącej jego oddziaływania na obszar Natura 2000 – Puszcza Biała PLB 140007.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. Nie pogorszy stanu siedlisk gatunków ptaków, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na te gatunki oraz integralność i spójność obszaru Natura 2000.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej opinią sanitarną nr ZNS.7120-60/229/WA/09 z dnia 20.07.2009r. stwierdził, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej postanowieniem nr ROŚ.7633-1-70/09 z dnia 01.09.2009r. również wyraziło opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Kierując się powyższym oraz mając na uwadze min. zasadność realizacji przedsięwzięcia, niewielki zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko Wójt Gminy postanowieniem znak: RSH 7625/10-5/2009 z dnia 04.09.2009r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.
W trakcie prowadzenia postępowania do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
Wobec nie zgłoszenia uwag – mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 
Załączniki:
 1. Charakterystyka przedsięwzięcia,
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:
 1. Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Brokowska 37,
07-300 Ostrów Mazowiecka

 

 

 
Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowi Mazowieckiej
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Gorbatowa 15
07-410 Ostrołęka
 1. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
nr RSH 7625/10-8/2009
z dnia 09.10.2009r.

 

 

 
Charakterystyka Przedsięwzięcia

 

 

 

 
Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej 2652W (23585) i 2653W (23586 i 28507) Króle Duże – Jasienica – Nieskórz – Daniłowo – Kańkowo – Zawisty Podleśne o długości 19 000m.
Projektowana jezdnia ma szerokość 5,50m. Powierzchnia realizowanego obiektu wynosi: 19 000mb x 5,50 m = 104 500 m².
Przebudowę zaplanowano w granicach istniejącego pasa drogowego.
Obecnie nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i nie spełnia standardów w zakresie bezpieczeństwa.
Wyprofilowanie nawierzchni pozwoli na poprawienie płynności ruchu i właściwe odprowadzenie ścieków deszczowych, co wiąże się z ograniczeniem negatywnych oddziaływań na środowisko, związanych z utrudnieniami w ruchu i sytuacjami awaryjnymi.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-10-15 10:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-10-15 11:03:47)
 
 
ilość odwiedzin: 2416876

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X