☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot. dostawy opału (oleju opałowego i gazu propan) od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

?

Małkinia Górna: Dostawy opału (oleju opałowego i gazu propan) od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Numer ogłoszenia: 354778 - 2009; data zamieszczenia: 12.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy opału (oleju opałowego i gazu propan) od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego i gazu propan do szkół działających na terenie gminy Małkinia Górna w następujących ilościach: OLEJ OPAŁOWY (łącznie 130.000 dm3): Szkoła Podstawowa Nr 1 w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58 - 28.000 dm3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej, ul. Leśna 15 - 62.000 dm3 Szkoła Podstawowa w Orle - 10.000 dm3 Szkoła Podstawowa w Prostyni - 12.000 dm3 Szkoła Podstawowa w Kiełczewie - 12.000 dm3 Szkoła Podstawowa w Kańkowie - 6.000 dm3 GAZ PROPAN (łącznie 22.000 dm3): 1.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej, ul. Leśna 15 -22.000 dm3.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5, 09.12.20.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - złożenie stosownego oświadczenia, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - złożenie oświadczenia o wykonanych podobnych dostawach w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli firma działa krócej niż trzy lata - informacja z okresu działalności). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przed podpisaniem umowy należy dołączyć umowę (potwierdzoną notarialnie) regulującą współpracę tych wykonawców..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.Informacja na temat doświadczenia - wykaz dostaw o podobnym charakterze wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (jeżeli firma działa krócej niż trzy lata - informacja z okresu działalności), z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców wraz z referencjami od co najmniej 3 odbiorców potwierdzające, że w/w zamówienia, zostały wykonane z należytą starannością, (załącznik nr 3 do SIWZ). 3.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4.koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, 5.potwierdzenie ceny Producenta obowiązującej w dniach 16 października 2009 r. (może być wydruk ze strony internetowej Producenta poświadczony za zgodność z oryginałem). W przypadku gazu propan jeżeli Producent nie posiada strony internetowej, dokument potwierdzający sposób kalkulacji ceny. 6.Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2009 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawy oleju opałowego..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego do szkół działających na terenie gminy Małkinia Górna w następujących ilościach: OLEJ OPAŁOWY (łącznie 130.000 dm3): 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58 - 28.000 dm3 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej, ul. Leśna 15 - 62.000 dm3 3.Szkoła Podstawowa w Orle - 10.000 dm3 4.Szkoła Podstawowa w Prostyni - 12.000 dm3 5.Szkoła Podstawowa w Kiełczewie - 12.000 dm3 6.Szkoła Podstawowa w Kańkowie - 6.000 dm3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawy gazu propan..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu propan (łącznie 22.000 dm3): 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej, ul. Leśna 15 -22.000 dm3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.20.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-10-12 11:47:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-10-21 12:32:02)
 
 
ilość odwiedzin: 3092243

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X