☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PRZETARG NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU JELCZ L 100 I

WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU JELCZ L 100 I

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, tel. (029) 644 80 00, www.malkiniagorna.pl
2. Przedmiot sprzedaży:

Nazwa i typ: JELCZ L 100 I, numer rejestracyjny: WOR 1E31, rok produkcji: 2001, moc: 152 kW, pojemność: 5861 cm3, masa własna: 9870 kg, przebieg km: 496000, liczba miejsc siedzących: 39 + 1 + 1, liczba osi: 2. Autobus posiada aktualne badanie techniczne.

Cena wywoławcza: 90 800 zł

3. Miejsce i termin składania ofert oraz przeprowadzenia przetargu:

Publiczne rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 9 października 2009 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na kupno autobusu”  w terminie do dnia 9 października 2009 r. do godz. 10.00 w sekretariacie urzędu.

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę nabycia pojazdu;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, tel. (029) 644 87 96/97. Pojazd można oglądać w dniach od 28 września do 02 października w godzinach od 9.30 do 11.30 oraz w dniu przetargu w godz. od 8.30 do 10.00.

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 9.080,00 zł na rachunek Urzędu Gminy w Małkini Górnej: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej /o Małkinia, nr 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu).

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie  po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

6. Dodatkowe informacje:

a) Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniającą warunki określone  w ogłoszeniu o przetargu.

b) Autobus zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez kilku oferentów, zostanie przeprowadzone dodatkowe postępowanie w formie aukcji między tymi oferentami, w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.

c) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. Nabywca pojazdu ponosi wszystkie koszty związane z jego nabyciem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w siedzibie sprzedającego.

e) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

7. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:

Anna Konferowicz - tel. (029) 644 87 97, e-mail: anna@malkiniagorna.pl

 

Zarządzenie nr 68_09
Regulamin przetargu
Umowa sprzedaży

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2009-09-23 15:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2009-09-23 23:55:47)
 
 
ilość odwiedzin: 2414990

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X