☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2009/2010 do kotłowni olejowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej.

 


Małkinia Górna, dn. 14.09.2009 r.


oznaczenie sprawy: 3/09/D/ZP


wszyscy uczestnicy postępowania


ZAWIADOMIENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2009/2010 do kotłowni olejowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podst. art. 92 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ŻAR” Arkadiusz Saczewski , 08-110 Siedlce , ul. Sokołowska 159-165, za cenę 2,14 zł. brutto za 1 dm³ oleju opałowego ( 217 770,00 zł. brutto za całość zamówienia), jako ofertę najkorzystniejszą - najniższa cena. Przy wyborze oferty (zgodnie z SIWZ) zamawiający kierował się następującym kryterium: cena – 100%. Wyżej wymienionej ofercie w kryterium „cena” przyznano 100,00 pkt.
W wyżej wymienionym postępowaniu złożono pięć ofert.


  • Drugą ofertę złożyło:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe”KURPIEWSKI”
Jan Kurpiewski
ul. Strusia 9
18-400 Łomża
Cena za 1 dm ³ oleju opałowego brutto 2,29 zł. (233 947,20 zł. brutto za całość zamówienia)
W kryterium „cena” przyznano 93,45 pkt.

  • Trzecią ofertę złożyło:
P.T.H.U. PRYMA 1
Hanna Gosk
ul. Aleja Legionów 147 F
18-400 Łomża
Cena za 1 dm ³ oleju opałowego brutto 2,16 zł. (220 258,80 zł. brutto za całość zamówienia).
W kryterium „cena” przyznano 99,07 pkt.
  • Piątą ofertę złożyło :
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z.Niziński”
07-200 Wyszków
ul. Serocka 11a
Cena za 1 dm ³ oleju opałowego brutto 2,15 zł. (219 014,40 zł. brutto za całość zamówienia).
W kryterium „cena” przyznano 99,53 pkt.

  • Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę nr. 4 tj. Hurtownia Artykułów do Produkcji Rolnej, 07-323 Zaręby Kościelne ul. Czyżewska 20.
Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest ar. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy -Pzp.


Uzasadnienie
Wykonawca w treści swojej oferty nie wykazał warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wynikającego z treści pkt.7 ppkt.2 SIWZ. Brak w ofercie wykazu dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem terminów realizacji, całkowitych wartości brutto w PLN., oraz załączenia dokumentu (referencji) potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
Zamawiający wypełniając dyspozycje art. 26 ust. 3 Ustawy - Pzp skierował w dniu 07.09.2009 roku stosowne wezwanie Wykonawcy celem umożliwienia mu uzupełnienia opisanych wyżej oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył opisanych wyżej oświadczeń i dokumentów.
Dlatego też zamawiający uznał, że zachodzą przesłanki do Wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy – Pzp. W konsekwencji działając w oparciu o art. 24 ust. 4 Ustawy – Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznał za odrzuconą.
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-09-14 14:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-09-14 14:39:56)
 
 
ilość odwiedzin: 3098734

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X