☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki przetargu nieograniczonego dot Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum Publicznym nr 2 w Małkini Górnej.

Małkinia Górna dnia 24.08.2009 r.

INW 341-10/2009

wszyscy uczestnicy postępowania


Zawiadomienie

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, dotyczącego „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum Publicznym nr 2 w Małkini Górnej”, na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wybrano ofertę nr 2 Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Urbanowski. Zenon Urbanowski z Makowa Mazowieckiego ul. Przasnyska 75. Cena oferty 247.556,12 złotych brutto.


Uzasadnienie

Zgodnie z pkt XVI SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów: cena oferty – 100 pkt liczona, wg algorytmu:C = oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej x 100, C - ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

Złożono sześć ofert:


Oferta nr 1

Panorama II Sp. z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73.

Cena oferty – 353.854,84 złotych brutto. 290.044,95 złotych netto. Liczba punktów – 69.


Oferta nr 2

P.H.U. Urbanowski. Zenon Urbanowski, 06-200 Makow Maz. ul. Przasnyska 75.

Cena oferty – 247.556,12 złotych brutto. 202.914,85 złotych netto. Liczba punktów – 100.


Oferta nr 3

Speed Sport Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, u. Staniewicka 1

Cena oferty – 310.327,45 złotych brutto. 254.366,76 złotych netto. Liczba punktów – 79.


Oferta nr 5

Firma Transportowo – Usługowa M. Przesmycki, 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3

Cena oferty - 334.508,31 złotych brutto. 274.187,14 złotych netto. Liczba punktów – 74.


Oferta nr 6

Kortbud, 05-079 Okuniew, ul. Lipowa 7

Cena oferty – 268.365,94 złotych brutto, 219.972,08 złotych netto. Liczba punktów – 92.


Jednocześnie zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 tj. Z.H.U. Ekotrans Roboty Drogowe Leszek Rzewnicki, ul. Polna 28, 06-200 Maków Maz.

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy – Pzp .

Uzasadnienie.

Wykonawca w treści swojej oferty nie wykazał warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wynikającego z treści Rozdziału VI pkt 5, 7 oraz Rozdziału VII pkt 1 SIWZ.

Brak wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważnego zaświadczenia właściwego organu Sądowego – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, brak polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; brak kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót wskazanych jako załącznik nr 7 do SIWZ, zaakceptowanego podpisem Wykonawcy.

Zamawiający wypełniając dyspozycje art. 26 ust 3 i 4 Ustawy Pzp skierował w dniu 12.08.2009 stosowne wezwanie do wykonawcy celem umożliwienia mu uzupełnienia i złożenie wyjaśnień do opisanych wyżej oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił oświadczeń i dokumentów, dlatego też Zamawiający uznał że zachodzą przesłanki do wykluczenia Wykonawcy na podstawie powołanego art. 24 ust 2 pkt 3 Ustawy – Pzp. W konsekwencji działając w oparciu a art. 24 ust. 4 Ustawy – Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznał za odrzuconą.
Otrzymują:


  1. wszyscy uczestnicy postępowania

  2. a.a.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-09-04 11:56:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-09-04 11:56:37)
 
 
ilość odwiedzin: 3097307

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X