☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie - wszczęcie postępowania - droga ul. Leśna - przy szkole

 
                                                             Małkinia Górna, dnia 30.07.2009r.


RSH 7625/11-1/2009
O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 / informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Leśna – przy szkole, od km 0+000,00 do km 0+174,46, na działkach o nr ewid. 2433, 2421, 2426, 2422, 2425, 2423, 2424 obręb Małkinia Górna i działce nr 1513/1 obręb Kańkowo.
Informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Małkinia Górna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 / pokój nr 3 / od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº – 16ºº w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-07-31 15:20:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-07-31 15:26:01)
 
 
liczba odwiedzin: 3297494

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X