☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniku przetargu dot Przebudowy drogi gminne - ul. Chopina w Małkini Górnej.

                                                                                                                                                                      Małkinia Górna dnia 26.05.2009 r.

INW 341-06/2009

wszyscy uczestnicy postępowania


Zawiadomienie

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na wykonanie Przebudowy drogi gminnej – ul. Chopina w Małkini Górnej, na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wybrano:

Dla zadania 1 podbudowa ofertę nr 5, Firmy Transportowo – Usługowej M. Przesmycki, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna. Cena oferty 98.051,96 złotych brutto.

Dla zadania 2 nawierzchnia wybrano ofertę nr 1, Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I, Sp. Jawna, ul. Sienkiewicza, 05-230 Kobyłka. Cena oferty 25.010,20 złotych brutto.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt XVI SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów: cena oferty – 100 pkt liczona, wg algorytmu:C = oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej x 100, C - ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

Złożono sześć ofert:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I, Sp. Jawna, ul. Sienkiewicza, 05-230 Kobyłka.

Zad.1. Cena oferty – 107.961,83 złotych brutto. Liczba punktów – 90,8

Zad.2. Cena oferty – 25.010,20 złotych brutto. Liczba punktów – 100

Oferta nr 2

Strabag Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa

Zad.1. Cena oferty – 132.954,67 złotych brutto. Liczba punktów – 73,7

Zad.2. Cena oferty – 30.367,95 złotych brutto. Liczba punktów – 82,4

Oferta nr 3

Spółdzielnia Robót Budowlano – Drogowych 05-240 Tłuszcza ul. Zaściankowa 1.

Zad.1. Cena oferty – 119.810,98 złotych brutto. Liczba punktów – 81,8

Zad.2. Cena oferty – 28.733,44 złotych brutto. Liczba punktów – 87

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

Zad.2. Cena oferty – 26.247,08 złotych brutto. Liczba punktów – 95,3

Oferta nr 5

Firma Transportowo – Usługowa M. Przesmycki, 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3

Zad.1. Cena oferty - 98.051,96 złotych brutto. Liczba punktów – 100.

Jednocześnie zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 6 tj. Dom – Bud D. Chlubicki, 07-320 Małkinia Górna, Kańkowo 67.

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy – Pzp .

Uzasadnienie.

Wykonawca w treści swojej oferty nie wykazał warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wynikającego z treści Rozdziału VI pkt 4, 8 i 10 SIWZ. Brak wpisu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, brak w ofercie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca oraz załączenia 1 dokumentu (referencje lub protokół odbioru) potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.

Zamawiający wypełniając dyspozycje art. 26 ust 3 i 4 Ustawy Pzp skierował w dniu 18.05.2009 stosowne wezwanie do wykonawcy celem umożliwienia mu uzupełnienia i złożenie wyjaśnień do opisanych wyżej oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawił zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z datą 11.05.2009 tj. w terminie w którym upłynął termin składania ofert lecz przedłożone dokumenty nie potwierdzają wykonania co najmniej jednego zamówienia w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia tj. od 11.05.2009 roku.

Dlatego też Zamawiający uznał że zachodzą przesłanki do wykluczenia Wykonawcy na podstawie powołanego art. 24 ust 2 pkt 3 Ustawy – Pzp. W konsekwencji działając w oparciu a art. 24 ust. 4 Ustawy – Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznał za odrzuconą.


Otrzymują:


  1. wszyscy uczestnicy postępowania

  2. a.a.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-05-28 11:42:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-05-28 11:43:12)
 
 
ilość odwiedzin: 3093157

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X