☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie - zawiadomienie stron - droga w Glinie

 
Małkinia Górna, dnia 20.05.2009r.,


RSH 7625/6-1/2009
O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 / informuję, że na wniosek z dnia 20.05.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w m. Glina.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 kpa informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Małkinia Górna, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 / pokój nr 3 / od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº – 16ºº w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-05-21 11:23:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-05-21 11:23:54)
 
 
liczba odwiedzin: 3297483

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X