☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniku przetargu dot Przebudowy drogi gminne w m. Rostki Wielkie.

Małkinia Górna dnia 18.05.2009 r.


INW 341-03/2009


wszyscy uczestnicy postępowaniaZawiadomienie


Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na wykonanie Przebudowy drogi gminnej w m. Rostki Wielkie, na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wybrano:

Dla zadania 1 podbudowa ofertę nr 1. Spółdzielni Robót Budowlano – Drogowych z Tłuszcza ul. Zaściankowa 1. Cena oferty 44.423,86 złotych brutto.


Dla zadania 2 nawierzchnia wybrano ofertę nr 1. Spółdzielni Robót Budowlano – Drogowych z Tłuszcza ul. Zaściankowa 1. Cena oferty 144.342,47 złotych brutto.


Uzasadnienie


Zgodnie z pkt XVI SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów: cena oferty – 100 pkt liczona, wg algorytmu:C = oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej x 100, C - ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

Złożono trzy oferty:

Oferta nr 1

Spółdzielnia Robót Budowlano – Drogowych 05-240 Tłuszcza ul. Zaściankowa 1.

Zad.1. Cena oferty - 44.423,86 złotych brutto. Liczba punktów – 100 pkt.

Zad.2. Cena oferty – 144.342,47 złotych brutto. Liczba punktów – 100 pkt.


Oferta nr 2.

Firma Transportowo – Usługowa M. Przesmycki, 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3

Zad.1. Cena oferty 59.509,00 złotych brutto. Liczba punktów -75 pkt.


Jednocześnie zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 tj. Dom – Bud D. Chlubicki, 07-320 Małkinia Górna, Kańkowo 67.

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy – Pzp .


Uzasadnienie.

Wykonawca w treści swojej oferty nie wykazał warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wynikającego z treści Rozdziału VI pkt 4, 8 i 10 SIWZ. Brak wpisu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, brak w ofercie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca oraz załączenia 1 dokumentu (referencje lub protokół odbioru) potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie oraz brak uprawnień budowlanych w zakresie specjalności drogowej kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający wypełniając dyspozycje art. 26 ust 3 i 4 Ustawy Pzp skierował w dniu 08.05.2009 stosowne wezwanie do wykonawcy celem umożliwienia mu uzupełnienia i złożenie wyjaśnień do opisanych wyżej oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił wymagane uprawnienia budowlane w zakresie specjalności drogowej kierownika budowy, przedstawił zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z datą 11.05.2009 tj. później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert oraz przedłożył dokumenty, które nie potwierdzają wykonania co najmniej jednego zamówienia w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia.

Dlatego też Zamawiający uznał że zachodzą przesłanki do wykluczenia Wykonawcy na podstawie powołanego art. 24 ust 2 pkt 3 Ustawy – Pzp. W konsekwencji działając w oparciu a art. 24 ust. 4 Ustawy – Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego Zamawiający uznał za odrzuconą.


Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-05-18 15:46:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-05-18 15:47:26)
 
 
ilość odwiedzin: 3098790

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X