☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja na oczyszczalnie ścieków w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 11.03.2009r. 

Wójt Gminy
Małkinia Górna
RSH 7625/14-10/08/09


D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięciaNa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm. /, art. 46 ust.1 pkt 1 i 2 , art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 , art. 48 ust. 1 i ust 2 pkt 1,1a i 3 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn.zm./, w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz. 1227/, a także § 3 ust 1 pkt. 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.07.2008r.. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie oczyszczalni ścieków do przepustowości Q = 1 300 m³/d na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1103/9, 2298, 2116, 2296, 2254 w m. Małkinia Górna oraz na działce nr 1144 w obrębie Zawisty Nadbużne gmina Małkinia Górna”.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie oczyszczalni ścieków do przepustowości Q = 1 300 m³/d na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1103/9, 2298, 2116, 2296, 2254 w m. Małkinia Górna oraz na działce nr ewid. 1144 w obrębie Zawisty Nadbużne gmina Małkinia Górna”.

określam

I. Rodzaj i miejsce przedsięwzięcia :
Rozbudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości Q = 1 300 m³/d na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1103/9, 2298, 2116, 2296, 2254 w m. Małkinia Górna oraz na działce nr ewid. 1144 w obrębie Zawisty Nadbużne gmina Małkinia Górna”.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1/ prace budowlane prowadzić przy użyciu najlepszej dostępnej techniki w sprzyjających warunkach atmosferycznych w porze dziennej / między 6.00 a 22.00 / w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej,
2/ w trakcie wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność ze względu na fakt, że prace wykonywane będą na terenie czynnej oczyszczalni ścieków.
Wszelkie możliwe kolizje i zbliżenia rurociągów należy zlokalizować poprzez wykonanie ręcznych wykopów kontrolnych,
3/ prace ziemne na terenie oczyszczalni należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie bądź zabezpieczyć wykopy fundamentowe przed dopływem wód opadowych i uplastycznieniem podłoża gruntowego,
4/ materiały budowlane gromadzić na utwardzonym placu w obrębie prowadzonych robót budowlanych, a w szczególności w obrębie pasa drogowego przebudowywanego skrzyżowania,
5/ ograniczyć jałową pracę silników w trakcie prowadzenia robót,
6/ czysty urobek z wykopów przeznaczać głównie do formowania terenów biologicznie czynnych oraz niwelacji na terenie planowanego przedsięwzięcia /nadmiar urobku z wymiany podłoża gruntowego usunąć z terenu planowanego przedsięwzięcia/,
7/ roboty ziemne i montażowe związane z ułożeniem rurociągu tłocznego prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych / np. pod osłoną inwentaryzowanych obudów wykopów/, w okresie spodziewanych niskich stanów wód gruntowych, w celu ograniczenia do minimum konieczności odwadniania wykopów. Jeżeli wystąpi konieczność odwadniania wykopu, należy to wykonać metodą powierzchniowego drenażu i studzienek odwadniających. Dopuszcza się odprowadzenie wód poza teren realizacji przedsięwzięcia, po uzyskaniu wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego. Prace ziemne należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego,
8/ wylot do odprowadzania oczyszczonych ścieków wykonać pod osłoną, ze ścianki szczelnej z grodzic o długości 6 m, wbitych do głębokości ok. 93,60 m,
9/ zlecać obowiązek gospodarowania odpadami powstającymi na etapie prac budowlanych, firmom posiadającym wymagane prawem uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami, w celu ustalenia właściwego sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami,
10/ wodę technologiczną z płukania i dezynfekcji instalacji doprowadzającej wodę do oczyszczalni, należy skierować do procesu technologicznego oczyszczalni ścieków,

III. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1/ urządzenia oczyszczalni powinny zapewnić obsługę 11 100 RLM / Q=1 300 m³/d/,
2/ mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych powinna składać się z następujących obiektów technologicznych:
a/ pompownia ścieków – obiekt istniejący do przebudowy. Po przebudowie jako obiekt całkowicie zakryty wentylowany przez urządzenie do biologicznej neutralizacji odorów systemu BIOWENT,
b/ zbiornik ścieków dowożonych – adaptowany z osadnika Imhoffa, jako obiekt szczelny, całkowicie zakryty wentylowany przez urządzenie do biologicznej neutralizacji odorów systemu BIOWENT,
c/ osadnik wtórny po złożach – adaptacja na pompownię ścieków oczyszczonych,
d/ reaktor biologiczny – projektowany żelbetonowej konstrukcji zapewniającej całkowitą szczelność obiektu zamkniętych komorach oczyszczania, skąd powietrze, łącznie z gazami powstałymi w trakcie oczyszczania ścieków odprowadzane będzie przez biologiczny filtr powietrza systemu BIOWENT,
e/ stacja dmuchaw – obiekt projektowany,
f/ pomieszczenia socjalno – biurowe – obiekt projektowany,
g/ stacja odwadniania i higienizacji osadu – projektowany jako obiekt całkowicie zakryty, wyposażony w mechaniczny separator piasku i wentylowany przez urządzenie do biologicznej neutralizacji odorów systemu BIOWENT,
h/ pomieszczenie odbioru osadu, skratek i odwadniania piasku wentylowane przez biologiczny filtr powietrza systemu BIOWENT,
i/ silos na wapno – obiekt szczelny, projektowany,
j/ agregatornia,
k/ stacja zlewna – projektowany jednostanowiskowy punkt zlewny ze zbiornikiem ścieków dowożonych wyposażonym w filtr powietrza systemu BIOWENT,
l/ pompownia ścieków dowożonych wyposażona w instalację dozowania preparatu obniżającego zawartość siarkowodoru w ściekach i filtr powietrza systemu BIOWENT,
m/ komora przepływomierza,
n/ wylot ścieków oczyszczonych w postaci żelbetonowej konstrukcji, posadowionej na głębokości ok. 97,80m n.p.m do odbiornika /rów melioracyjny„A”/ na rzędnej 98,4m n.p.m.
3/ zastosować automatyczne sterowanie urządzeniami oczyszczalni z możliwością zdalnej kontroli pracy urządzeń,
4/ fundamenty nowoprojektowanych obiektów / reaktor biologiczny, pomieszczenia technologiczne, pompownia ścieków dowożonych / posadowić ponad maksymalnym piezometrycznym poziomem zwierciadła wody gruntowej, tj. nie niżej niż na rzędnej ok. 99,0 m n.p.m.
5/ stację zlewną wyposażyć w urządzenia do pomiaru i kontroli parametrów i ilości dostarczanych ścieków,
6/ powierzchnie parkingowe, place manewrowe i ciągi pieszo – jezdne należy utwardzić, w sposób zabezpieczający środowisko glebowo – wodne przed przedostawaniem się zanieczyszczeń,
7/ odwodnienie z powierzchni utwardzonej, o której mowa w pkt III.2/ k/ i h/ tj. z tacy najazdowej w punkcie zlewnym i z pomieszczenia odbioru osadu, należy zaprojektować w sposób umożliwiający wprowadzenie ścieków do procesu oczyszczania,
8/ odwodnienie z powierzchni utwardzonej, o której mowa w pkt III. 5/ o pow. ok. 850 m² zaprojektować jako powierzchniowe do ziemi,
9/ zapewnić odpływ ścieków deszczowych z powierzchni dachowych bezpośrednio do gruntu,
10/ wykonać grawitacyjne odprowadzenie oczyszczonych ścieków kolektorem zamkniętym do rowu melioracyjnego A,
11/ projektowany rurociąg odprowadzający ścieki o długości ok. 1050 m należy usytuować na działkach o nr ewidencyjnych 1144, 2298, 2116, 2296, Rurociąg tłoczny posadowić na głębokości ok. 1,5 m p.p.t.
12/ oczyszczone ścieki odprowadzić poprzez przepływomierz, podłączony do sterownika w celu dokonania rejestracji danych ilości ścieków,
13/ wydzielić funkcjonalne miejsca umożliwiające selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadów, innych niż odpady technologiczne, tj. osadów itp.,
14/ na potrzeby pracy oczyszczalni zapewnić doprowadzenie wody przyłączem wodociągowym z istniejącej gminnej sieci wodociągowej,
15/ energię cieplną dla pomieszczeń socjalnych i obsługi oczyszczalni zapewnić z przyłącza energetycznego,
16/ na terenie nieutwardzonym wokół planowanego przedsięwzięcia urządzić wysoką zieleń izolacyjną,
17/ istniejące obiekty: zlewnia nieczystości płynnych, budynek biobloków, dmuchaw, stacja odwadniania osadów, zagęszczacz osadów – przeznaczyć do zmiany przeznaczenia poza oczyszczalnią,
19/ przewidzieć demontaż istniejących obiektów tj. złoża biologicznego, poletka filtracyjnego, budynku administracyjno – technicznego,
20/ w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej zastosować rozwiązania takie jak: dmuchawy umieścić w obudowach dźwiękochłonnych w pomieszczeniu , z posadowieniem na ramach oddzielonych od konstrukcji budynku z zastosowaniem amortyzatorów drgań, urządzenia technologiczne łączyć z przewodami instalacji za pomocą wstawek sprężystych, przewody instalacyjne podwieszać na przekładkach elastycznych, zapewnić izolowanie przewodów materiałem sprężystym uniemożliwiającym emitowanie drgań przez ściany, zastosować tłumiki hałasu na przewodach powietrznych, urządzenia technologiczne części mechanicznej umieścić w pomieszczeniach kubaturowych,
21/ na etapie projektowym zaleca się na terenie oczyszczalni rozwiązać sprawę mycia i dezynfekcji pojemników, kontenerów i wozów asenizacyjnych.
IV. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1/ osad nadmierny oraz piasek z piaskownika pionowego pompować do zbiornika magazynowego gdzie ma następować jego zagęszczenie oraz dodatkowa tlenowa stabilizacja osadu,
2/ piasek z piaskownika oraz osad nadmierny poddawać procesom odwodnienia,
3/ do odwadniania osadu zagęszczonego wykorzystywać urządzenie do mechanicznego odwadniania – prasę taśmową,
4/ w celu uzyskania wysokiego stopnia odwodnienia i higienizacji osadu, dozować należy polielektrolit i wapno,
5/ osad odwodniony magazynować w zamkniętym pojemniku a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania,
6/ wody nad osadowe przelewem kierować do pompowni głównej a następnie do bioreaktora w celu ponownego oczyszczenia,
7/ skratki jako bezużyteczny odpad przekazywać do unieszkodliwienia.

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie wniosku z dnia 30.07.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie oczyszczalni ścieków do przepustowości Q = 1 300 m³/d na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1103/9, 2298, 2116, 2296, 2254 w m. Małkinia Górna oraz na działce nr ewid. 1144 w obrębie Zawisty Nadbużne gmina Małkinia Górna”.
W toku postępowania ustalono, że przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późń.zm. / jako przedsięwzięcie, które może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz , że znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków europejskiej sieci NATURA 2000.
W związku z powyższym Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Mazowieckiego / pismo nr RSH 7625/14-2/2008 z dnia 07.08.2008r. /, Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej / pismo nr RSH 7625/14-3/2008 z dnia 07.08.2008r. / oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej / pismo nr RSH 7625/14-4/2008 z dnia 07.08.2008r. ./ o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego ewentualnego zakresu.
Wojewoda Mazowiecki postanowieniem znak WŚR-O.IV/6633-2/232/08 z dnia 28.08.2008r. zajął stanowisko, że planowane przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym w sposób znaczący oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie nałożył warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr ZNS.7120-53/296/WA/08 z dnia 21 sierpnia 2008r. stwierdził obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił jego zakres.
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej również wydało postanowienie, w którym wyraziło opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / postanowienie – ROŚ.7633-1-62/08 z dnia 29.09.2008r. /
Po zapoznaniu się z w/w opiniami, biorąc pod uwagę zakres i skalę przedsięwzięcia, realizacje podziemnych obiektów infrastrukturalnych w pobliżu linii brzegowej starorzecza rzeki Bug i wysokiego prawdopodobieństwa oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne oraz brak ustalonych szczegółowych uwarunkowań na środowisko, Wójt Gminy wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił jego zakres. – Postanowienie nr RSH 7625/14-5/2008 z dnia 13.10.2008r.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez jednostkę projektowania Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr inż. Ryszard Wenda, Lipków dostarczony został w listopadzie a następnie uzupełniony w styczniu 2009r.
Na obszar objęty wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przed wydaniem decyzji uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej – postanowienie RLO.7633-1-62/08 z dnia 16.02.2009r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – postanowienie ZNS.7130-73/395/WA/08 z dnia 16.12.2008r., które zostały zawarte w niniejszej decyzji.
Dla planowanego przedsięwzięcia, będącego inwestycją celu publicznego, określono oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska – wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, glebę i ziemię oraz istniejące otoczenie w aspekcie lokalnych warunków środowiskowych.
W postępowaniu ustalono, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie mieć zasięg lokalny i związane jest głównie z emisją gazów ulatniających się do powietrza w procesach technologicznych oczyszczania ścieków oraz wpływem odprowadzanych ścieków na środowisko gruntowo – wodne. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na pozostałe komponenty środowiska jest minimalny i zwiększy się jedynie w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Przewidziane rozwiązania techniczne ograniczające oddziaływanie na środowisko, zapewniają dotrzymanie obowiązujących standardów środowiska.
Projektowany sposób odprowadzania ścieków nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko gruntowe w miejscu odprowadzania ścieków oraz stan czystości wód rzeki Bug.
Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską.
W trakcie prowadzenia postępowania do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące przedsięwzięcia.
Wobec nie zgłoszenia uwag – mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.


Otrzymują:
  1. Urząd Gminy w Małkini Górnej
Referat Inwestycji
  1. Państwowe Gospodarstwo Leśne
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 30
  1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Mokotowska 63, 00-533 Warszawa
  1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Ostrołęce
Inspektorat Ostrów Mazowiecka
ul. Sielska 19
07-300 Ostrów Mazowiecka
Wójt Gminy
Do wiadomości: mgr inż. Marek Kubaszewski
  1. Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul;. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
07-300 Ostrów Maz.
  1. a/a
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-04-01 12:36:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-04-01 12:37:52)
 
 
ilość odwiedzin: 2341711

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X