☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja dla Rockwool

  Małkinia Górna, dnia 07.12.2006r
Wójt Gminy                                                                         
Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
                                                                                                  
 
            RSH 7625/4-7/2006
 
 
D E C Y Z J A


                        Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 53 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 /, w związku z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego / t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /, a także § 3 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm ./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.07.2006r. złożonego przez Rockwool Polska Sp. z o.o. w Cigacicach ul. Kwiatowa 14
 
u s t a l a m
 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia na terenie fabryki wełny mineralnej Rockwool Polska Sp. z o.o. Cigacice ul. Kwiatowa 14 - zakład w Małkini Górnej ul. Jana III Sobieskiego na działce o numerze 1503 obręb Kańkowo polegającego na budowie nowej linii do produkcji wełny mineralnej MAL 7.
 
o k r e ś l a m
 
1.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
budowa linii MAL 7 do produkcji wełny mineralnej / rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o nową linę produkcyjną wraz z budową obiektów technologicznych oraz instalacjami towarzyszącymi / w Rockwool Polska Sp. z o.o. Zakład w Małkini Górnej ul. Jana III Sobieskiego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1503 obręb Kańkowo.
2.    Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
       prace budowlane, w trakcie których występuje wysoka emisja hałasu do środowiska prowadzić w porze dziennej / między 6.00 a 22.00 / w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej,
       zlecać obowiązek gospodarowania odpadami powstającymi na etapie prac budowlanych, firmom posiadającym wymagane prawem uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami, w celu ustalenia właściwego sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami,
       wydobyty grunt z wykopów oceniać pod kątem zawartości kawałków płyt eternitowych lub surowca azbestowego,
       wydobyty czysty grunt z wykopów magazynować w pryzmie na wyznaczonym terenie Zakładu,
       wydobyty grunt z widoczną zawartością płyt eternitowych lub surowca azbestowego, zwilżać wodą i magazynować w pryzmie w odrębnym wyznaczonym miejscu na utwardzonym podłożu, pod szczelnym przykryciem z folii / tworzywa sztucznego /,
       miejsca magazynowania gruntu zanieczyszczonego azbestem należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
       przeprowadzić badania gruntu zanieczyszczonego na procentową zawartość azbestu w gruncie,
       w przypadku stwierdzenia w badanych próbkach zawartości azbestu powyżej 0,1%, gospodarowanie urobkiem należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej wymagane prawem uprawnienia w celu ustalenia właściwego sposobu postępowania z urobkiem,
       czysty urobek z wykopów należy wykorzystać do prac budowlanych i rekultywacyjnych prowadzonych na terenie zakładu,
       zlecać obowiązek gospodarowania odpadami powstającymi na etapie eksploatacji instalacji, firmom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami,
       zapewnić odprowadzenie ścieków deszczowych z terenów utwardzonych planowanego przedsięwzięcia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
       wodę na potrzeby planowanego przedsięwzięcia doprowadzić z ujęcia eksploatowanego na potrzeby Zakładu,
       zapewnić zamknięty obieg wody technologicznej,
       sposób zagospodarowania odpadów wytwarzanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia, dostosować do istniejącego na terenie Zakładu systemu gospodarki odpadami,
       zapewnić oczyszczanie ścieków socjalno – bytowych powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia w istniejącej instalacji oczyszczania ścieków,
3. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
       plac do magazynowania odrzutów technologicznych / produktów ubocznych / należy wykonywać jako zadaszony i osłonięty w celu zapobieżenia wywiewu magazynowanego surowca, podłoże wykonać jako utwardzone i uszczelnione,
       kominy dla potrzeb linii MAL 7 wyposażyć w tłumiki akustyczne:
a/ na odciągu gazów z pieca szybowego o redukcji hałasu ∆L = 12,0 dB / istniejący emitor o wysokości 98 m/,
b/ na odciągu gazów z komory osadczej o redukcji hałasu ∆L = 15,0 dB / istniejący emitor o wysokości 98 m/
c/ na odciągu gazów ze strefy chłodzenia i odpylania linii produkcyjnej o redukcji hałasu ∆L = 15,0 dB / projektowany emitor o wysokości 25 m /,
       zapewnić izolację akustyczną ścian budynku stacji zadawania surowców / adaptacja akustyczna stacji dozowania surowców – leja zasypowego o redukcji hałasu minimum 12 dB i silosów o redukcji hałasu minimum 20 dB /,
       wykonać ekran akustyczny od północnej granicy zakładu zapewniający redukcję hałasu o min. 5 dB min. z niezorganizowanych źródeł hałasu – ekranowanie rampy i placu załadunkowego,
       główne źródła hałasu takie jak: wentylatory odciągowe spalin, wentylatory doprowadzające powietrze do procesu technologicznego należy zlokalizować po zachodniej stronie istniejącego budynku produkcyjnego oraz instalować w pomieszczeniach zamkniętych lub osłonach akustycznych / w przypadku montażu urządzenia poza budynkami /,
       po wykonaniu tłumików i ekranów akustycznych przy emitorach hałasu należy potwierdzić badaniami skuteczność zastosowanych rozwiązań w zakresie pomiarów poziomu hałasu na terenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej,
       wyposażyć instalację do odprowadzania gazów odlotowych z procesów technologicznych linii MAL 7: pieca szybowego, komory osadczej oraz strefy chłodzenia i cięcia wyrobów w urządzenia ograniczające emisję pyłu do powietrza o sprawności odpylania min. 98 %,
       zapewnić hermetyzację procesu odbioru, magazynowania i transportu pyłów odlotowych z zainstalowanych urządzeń odpylających i ich recykling do procesu produkcji,
       wyposażyć instalację pieca szybowego linii MAL 7 w rekuperator do prowadzenia procesu dopalania spalin o skuteczności redukcji emisji substancji nieorganicznych na poziomie: CO<200 mg/Nm³ i H2S <5 mg/Nm³ z odzyskiem energii w wymienniku ciepła,
       wyposażyć instalację komory polimeryzacyjnej w rekuperator do prowadzenia procesu dopalania spalin o skuteczności redukcji emisji substancji organicznych : fenolu < 5 mg/Nm³ i formaldehydu < 5mg/Nm³ z odzyskiem energii w wymienniku ciepła,
       zastosować wentylację mechaniczną odciągową nw. wydajności dla poszczególnych źródeł emisji do powietrza:
- piec szybowy – 27 000 m³Ν/h
-komora polimeryzacyjna – 30 000 m³N/h
-komora osadcza – 2 x 150 000 m³N/h
-odpylanie linii i strefy chłodzenia – 110 000 m³N/h
       do procesów technologicznych zapewnić paliwo – gaz ziemny
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.
 
U z a s a d n i e n i e
 
 W dniu 10.07.2006r. Rockwool Polska Sp. Z o.o. w Cigacicach ul. Kwiatowa 14 zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 pkt 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz.U. Nr 257 z 2004r. poz. 2573 z późn. zm. /.
W związku z powyższym Wójt Gminy Małkinia Górna wystąpił do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej / pismo Nr 7625/4-1/2006 z dnia 18.07.2006r. / i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej / pismo Nr 7625/4-2/2006 z dnia 18.07.2006r. / o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i ewentualnego zakresu.
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej postanowieniem Nr RLO.7633-1-29/06 z dnia 31.07.2006r. zaopiniowało powyższą inwestycję jako kwalifikującą się do wykonania raportu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej opinią sanitarną Nr ZNS-7120-28/2006 z dnia 2 sierpnia 2006r. stwierdził konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Ponadto przed wydaniem decyzji uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej jak też z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrowi Maz., które zostały zawarte w niniejszej decyzji.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
 Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna.
 
 
Otrzymują:
 
1.    Rockwool Polska Spółka z o.o.
66-131 Cigacice ul. Kwiatowa 14
                                                                                 
 
 
Do wiadomości:
 
1.    Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny                                                               Wójt Gminy
w Ostrowi Maz.                                                        mgr inż. Marek Kubaszewski
2.    Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2007-01-16 10:06:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2007-01-16 10:07:45)
 
 
ilość odwiedzin: 2340368

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X